Пълномощно за Закупуване на Недвижим Имот

актуално 4 април 2023 2530 уникалност: 100%

Формуляр

Пълномощно

за закупуване на недвижим имот

Долуподписаният:

имена:______________________________
ЕГН:______________________________
постоянен адрес:______________________________

в качеството ми на Управител/Едноличен собственик на капитала на: _______________ с ЕИК _______________

Упълномощавам:

имена:______________________________
ЕГН:______________________________

със следните права:

скрито платено съдържание: 33 думи;
предназначение:______________________________
идентификатор:______________________________
адрес:______________________________
площ:______________________________
състоящ се от:______________________________
при граници:______________________________
общи части:______________________________
скрито платено съдържание: 86 думи;

Правата, изброени по-горе, се считат изцяло в полза на упълномощеното лице, което има / няма правото да преупълномощава трети лица с дадените му права.

Настоящото пълномощно се издава със срок до _______________ / без срок и е валидно, докато не бъде оттеглено или правата по него бъдат изчерпани.

Упълномощител:

имена:______________________________
подпис:_______________

Предназначение

С пълномощното за закупуване на недвижим имот едно лице дава права на друго от негово име и за негова сметка да сключи посочената в пълномощното сделка с недвижим имот.

Обща Информация

Пълномощното за закупуване на недвижим имот е едностранна сделка, с която едно лице – упълномощител, дава право на друго – упълномощен, да извърши определени действия от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.

Пълномощното се издава от едно или повече лица – упълномощител, на едно или повече лица – упълномощен. Не се изисква писмено съгласие на упълномощеното лице във връзка с предоставената му от упълномощителя представителна власт, поради което не е необходимо то да полага подпис върху пълномощното.

Страните по упълномощителната сделка могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

скрито платено съдържание: 292 думи;

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът – да се откаже от него (чл. 38, ал. 2 от ЗЗД), което води до прекратяване на представителната власт.

Оттеглянето е едностранно изявление на упълномощителя, отправено до пълномощника, с което прекратява изцяло или отчасти представителната власт на пълномощника. Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно, като за неговата противопоставимост е необходимо да бъде доведено до знанието на пълномощника и на трети лица. Доколкото пълномощното за закупуване на недвижим имот задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и съдържанието на самия документ, оттеглянето му също следва да е с нотариална заверка на подписа. Оттеглянето може да бъде извършено както пред нотариуса, който е заверил пълномощното, така и пред произволно избран нотариус. Нотариусът въвежда информация за направеното оттегляне в електронния регистър „Единство“ към Нотариалната камара.

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а когато отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е също така оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия, при които за волята на лицето се съди от неговото поведение), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

Отказът от пълномощно е едностранно волеизявление от страна на пълномощника, отправено до упълномощителя, за което не е предвидена определена форма. Предвид спецификата на настоящото пълномощно е препоръчително в случай на отказ от страна на упълномощеното лице същият да бъде сведен до знанието на упълномощителя в писмена форма.

Учредената с пълномощното представителна власт може да бъде прекратена по право с прекратяване на юридическото лице упълномощител, както и при смърт/поставяне под запрещение на упълномощеното лице – физическо лице. Упълномощаването се прекратява също и с изтичането на посочения в пълномощното срок, настъпването на предвидено в него прекратително основание, извършване на определено действие, за което е издадено пълномощното, и др.

Проверка на валидността на дадено пълномощно за закупуване на недвижим имот от трети лица се извършва посредством справка в електронния регистър „Единство“ на Нотариалната камара чрез самата камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Форма на Документа

Пълномощното за закупуване на недвижим имот задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно (чл. 37, изр. 2 от ЗЗД). Нотариусът въвежда заверените от него пълномощни, както и оттеглените такива, в електронен регистър „Единство“ към Нотариалната камара на Република България.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се от нотариуса при нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическо лице;
  • ЕИК;
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице;
  • ЕГН;
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Обем на правата, които се дават на упълномощеното лице;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В пълномощното за придобиване на недвижим имот могат да се опишат конкретните елементи на сделката – описание на определено имущество, цена (стойност), данни за лицето, което е собственик на имота, и т.н.

В пълномощното може да се даде изрично право на упълномощеното лице да преупълномощава трети лица с предоставените му права.

В пълномощното може да бъде посочен конкретен срок на действие – валидност. Валидността на пълномощното се определя от упълномощителя. В случай че в пълномощното не е посочен краен срок на действие, то се счита, че същото важи, докато не бъде оттеглено от упълномощителя или не настъпят други обстоятелства, предвидени в закона, за неговото прекратяване.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено, и при необходимост да бъде издадено ново пълномощно.

Рискове

Следва да се има предвид, че представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това (чл. 38, ал. 1 от ЗЗД). В случай че представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания поради неговата нищожност (чл. 40 от ЗЗД). Съгласие е необходимо и когато пълномощникът представлява едновременно и двете страни по сделката.

В случай че упълномощителят пропусне да извърши нотариална заверка на декларацията по образец – Декларация за гражданство и гражданско състояние (по чл. 28, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност), нотариусът ще откаже да изповяда сделката за покупко-продажба на недвижим имот чрез пълномощник.

Основано на:

 • чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.40, чл.41, чл.43, ал.1 от ЗЗД
 • чл. 25, ал. 8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • чл.42, чл.66 и чл.59 от ЗМИП