Договор за Възлагане

актуално 5 декември 2022 2886 уникалност: 100%

Формуляр

Договор за Възлагане

Днес, 00.00.0000 г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричан/о по-долу за краткост Изпълнител/я/ят, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за възлагане, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.1.1.

 • скрито платено съдържание: 40 думи;

чл.1.2.

скрито платено съдържание: 25 думи;

чл.1.3. Разходите за материалите, необходими за изпълнение на възложеното, са за сметка на _______________ (Възложителя/Изпълнителя).

чл.1.4. Договорът влиза в сила след заплащане на уговорения в чл.2.2, ал.1 аванс. В случай че авансът не бъде заплатен в посочения срок, договорът не се счита за влязъл в сила и не поражда права и задължения за страните.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

чл.2.1.

скрито платено съдържание: 24 думи;

чл.2.2. (1) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение, както следва:

 • _______________ (_______________) лева, без включен ДДС, представляващи аванс, дължим в срок до 00.00.0000 г.
 • _______________ (_______________) лева, без включен ДДС, представляващи окончателно плащане по договора, дължимо в срок до три работни дни от предаване на Продукта/Услугата.

(2) Възнаграждението следва да бъде заплатено в брой/по банков път по следната банкова сметка:

 • Титуляр:_______________
 • IBAN: _______________

чл.2.3. Всички разходи, свързани с изпълнението на договора, като държавни, административни и нотариални такси, такси за преводи на документи и други, са за сметка на Възложителя. Когато по изключение същите са заплатени от Изпълнителя, Възложителят възстановява на Изпълнителя направените разходи срещу представяне на документ за извършването им.

чл.2.4. Всички разходи, свързани с пътуване на Изпълнителя в страната при и по повод изпълнение на задълженията му по този договор, например пътни и дневни разходи, разходи за нощувки и други, се заплащат от Възложителя срещу представяне на документ за извършването им.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

чл.3.1. Изпълнителят се задължава да изпълни възложеното в уговорените срокове и съгласно посочения от Възложителя проект/задание.

чл.3.2. Изпълнителят има право да иска от Възложителя съдействие за изпълнение на възложеното му.

чл.3.3. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, предвидени в Договора.

чл.3.4. Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя възложеното в срока по чл.1.2.

чл.3.5. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички недостатъци на предоставената Услуга/изработения Продукт, за които Възложителят е възразил при приемането на възложеното.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

чл.4.1. Възложителят е длъжен да оказва на Изпълнителя необходимото съдействие за изпълнение на възложеното.

чл.4.2. (1) Възложителят е длъжен да приеме възложеното, ако отговаря на описания в договора проект/задание и е изпълнено в предвидения в Договора срок.

(2) В случай че възложеното не отговаря на описания в договора проект/задание и/или не е изпълнено в предвидения в Договора срок, Възложителят има право да претендира връщане на платеното възнаграждение от Изпълнителя, ведно с обезщетение за вреди.

чл.4.3. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера и в сроковете, предвидени в Договора.

чл.4.4. Възложителят има право да оказва текущ контрол по изпълнението на възложената работа. За целта Възложителят може да извършва проверки, като предварително съгласува с Изпълнителя датата и часа на извършването им.

чл.4.5. Указанията на Възложителя относно изпълнението на възложената работа са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не са в отклонение от уговорения проект/задание. Отклонения от първоначално зададения проект стават само по взаимно съгласие между страните.

чл.4.6. (1) При получаване на възложената работа Възложителят е длъжен да я провери веднага за недостатъци.

(2) При констатиране на недостатъци на възложеното или при отклонения от уговорения проект/задание Възложителят има право да предостави подходящ срок, в който Изпълнителят да поправи работата си.

(3) Ако Изпълнителят не изпълни задължението си по предходната алинея, Възложителят има право да намали дължимото възнаграждение или да развали Договора и да получи обезщетение за претърпените вреди.

(4) Ако недостатъците са толкова съществени, че възложеното е негодно за договореното предназначение, Възложителят има право да развали Договора и да получи обезщетение за претърпените вреди.

V. НЕУСТОЙКИ

чл.5.1. (1) При забава да изпълни задължението си по чл.1.2. Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на _______________ % (_______________) на ден от уговорено в чл.2.2 възнаграждение за всеки ден на забава, но не повече от _______________ % (_______________) от общия размер на уговореното възнаграждение.

(2) Ако забавата по предходната алинея продължи повече от _______________ (_______________) дни, Възложителят има право да развали Договора и да получи дължимата му се неустойка по предходната алинея, както и платения аванс.

чл.5.2. При забава да изпълни задължението си за заплащане на дължимото окончателно възнаграждение в срок, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на _______________ % (_______________) на ден от уговореното окончателно плащане по чл.2.2. за всеки ден на забава, но не повече от _______________ % (_______________) от общия размер на уговореното възнаграждение.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.6.1. (1)

скрито платено съдържание: 22 думи;

чл.6.2.

скрито платено съдържание: 48 думи;

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.7.1. Страните са съгласни да изпращат дължимите по настоящия договор известия на адреса/e-mail адреса, посочен от страните по договора. В случай на промяна на адрес/e-mail променилата го страна е длъжна да уведоми своевременно другата страна за новия си адрес, а ако не стори това, известието, изпратено до нея на неактуален адрес, ще се счита за редовно връчено.

чл.7.2. Когато Страните изпращат дължимите по настоящия договор известия по e-mail, известието ще се счита за връчено на другата страна в деня, следващ деня на неговото изпращане.

чл.7.3.. Настоящият договор може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неразделна част от договора.

чл.7.4. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

чл.7.5. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение споровете ще се отнасят до компетентния съд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За Възложителя:

За Изпълнителя:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за възлагане изпълнителят се задължава да изработи нещо или да извърши еднократно определена услуга или пакет от услуги, съгласно възложеното от възложителя, който, от своя страна, се задължава да заплати възнаграждение на изпълнителя.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 206 думи;

Изпълнителят е длъжен да извърши възложената му работа точно и качествено. Той може да изпълни възложеното по собствен проект и със собствени материали, но материалите и проектът могат да бъдат предоставени от възложителя. В случай че не е уговорено друго, се счита, че изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното със свои средства.

Възложителят може да се откаже от изпълнението по време на договора, но тогава трябва да заплати на Изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която би получил, ако довърши работата. Изпълнителят, от своя страна, има право да развали договора, ако предоставените му материали и/или проект са неподходящи за изпълнение на възложеното.

Полезно е в договора, освен срок за осъществяване на изработката, да се предвиди и срок за приемане на изработеното, след изтичането на който Възложителят изпада в забава, ако не го приеме. Неизпълнението в срок може да се санкционира и с предварително уговорена неустойка.

Когато с договора се възлага извършване на определена услуга, в зависимост от вида на услугата, в договора могат да бъдат включени различни клаузи, които да регулират специфичните отношения между страните, като например измерване на резултата от възложената услуга, проследяване на изпълнението, отчитане на извършената услуга и други.

Ако изпълнителят действа от свое име при извършване на услугата, правата и задълженията от сделки с трети лица възникват за него. Но тези права, в отношенията между възложителя и изпълнителя, както и по отношение на трети недобросъвестни лица, се смятат за права на възложителя. Тези права се смятат за права на възложителя и по отношение на добросъвестните кредитори на изпълнителя, ако договорът за възлагане на услуга има достоверна дата, която предхожда налагането на запора.

Форма на Договора

В общия случай договорът за възлагане е неформален договор, което означава, че не е задължително договорът да бъде сключен в писмена форма за действителност. Договорът за възлагане трябва да бъде сключен в съответната форма за действителност, когато специален закон изисква такава. Поради тази причина договорът може да се сключи в следната форма:

 • писмена – обичайно договорът за възлагане се сключва в писмена форма, за да се избегнат спорове относно условията, при които е сключен;
 • писмена форма с нотариална заверка на подписите – когато договорът за възлагане е с предмет придобиване на вещни права;
 • устна – договорът за възлагане може да бъде сключен и в устна форма, но това създава големи трудности, за да се докаже както самото сключване на договора, така и условията, уговорени между страните, например размер на уговореното възнаграждение, срок за изпълнение на възложеното и други.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за възлагане не е изрично регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговско дружество/имена на физическо лице;
  • ЕИК/ЕГН;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Предмет на договора;
 • Дата или срок, в който изпълнителят трябва да извърши възложеното;
 • Размер на възнаграждението;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договора

В договора за възлагане могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • Необходими средства или материали за изпълнение на възложеното;
 • Дата или срок, в който изпълнителят трябва да изпълни възложеното;
 • Начин на заплащане на възнаграждението – еднократно или на няколко вноски, в брой или по банков път;
 • Авансово плащане – възможно е страните да уговорят помежду си авансово плащане на възнаграждението по договора, като е препоръчително да посочат в договора конкретна дата или срок, до който авансовото плащане следва да бъде извършено;
 • Заплащане на такси и разноски – уточняване за чия сметка ще бъдат направените по повод изпълнението на работата такси и разноски. В случай че не е направена такава уговорка, е възможно възложителят да претендира, че същите са включени в цената на изработката и да откаже допълнително заплащане на направените разходи от страна на изпълнителя;
 • Права и задължения на страните;
 • Авторско право – в договора могат да бъдат предвидени разпоредби относно авторските права върху изработката и защитата на притежателя на авторските права от тяхното нарушаване;
 • Подсъдност – договорна клауза, която определя компетентния съд от определено населено място, който да разгледа възникнал между страните спор. Клаузата е полезна в случаите, в които възложителят и изпълнителят са със седалища/постоянни адреси в различни населени места.

Изменения на Договора

Измененията в договора за изработка се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 58 думи;

Когато с договора се възлага изработката на определен продукт, ако изпълнителят не предупреди веднага възложителя, че даденият му проект или доставеният му материал са неподходящи за правилното изпълнение на работата, и не поиска извършване на нужните промени в проекта или доставяне на подходящ материал, той отговаря пред възложителя за причинените му вреди.

В случай че при приемането на работата възложителят не направи възражение относно неправилното ѝ изпълнение от изпълнителя, то работата се счита за приета без забележки и възложителят ще загуби възможността си да направи такова възражение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци възложителят трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им.

Основано на:

чл.258; чл.259; чл.260; чл.261; чл.262; чл.263; чл.264; чл.265; чл.266; чл.267; чл.268; чл.269; чл.280; чл.281; чл.282; чл.283; чл.284; чл.285; чл.286; чл.287; чл.288; чл.289; чл.290; чл.291 от ЗЗД