Пълномощно за Учредяване на Прокура

актуално 1 февруари 2023 1297 уникалност: 100%

Формуляр

Пълномощно за учредяване на прокура

Долуподписаният:

имена:_______________
ЕГН:_______________

в качеството ми на Управител на: _______________ с ЕИК _______________

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

имена:_______________
ЕГН:_______________
адрес:_______________

 1. скрито платено съдържание: 110 думи;

Упълномощител:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

С пълномощното за учредяване на прокура търговецът дава право на определено лице да управлява предприятието му, както и да извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговското му занятие, така както би го правил управител. Използва се най-често, когато търговецът желае да ограничи правомощията на прокуриста до определен клон или относно разпореждането с недвижими имоти. Пълномощното за прокура дава по-голяма сигурност за представителната власт на пълномощника, предвид вписването му в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, в сравнение с търговското пълномощно.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 214 думи;

Прокуристът може и без изричното съгласие на търговеца да преупълномощи друго лице за извършване на определени действия, но няма право да прехвърля всичките си права по закон (чл. 22, ал. 1 ТЗ). Той не може също така без съгласието на търговеца да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, като за последното следва да бъде изрично упълномощен. Прокуристът се подписва като прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи, че е прокурист.

Отношенията между търговеца и прокуриста се уреждат с договор, в който детайлно се описват всички права и задължения на прокуриста, ограниченията и забраните за извършване на определени действия, отговорността му, основанията за прекратяване на договора и т.н.

Прокурата се прекратява със заличаването ѝ от търговеца в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, след решение на компетентния орган, като вписването има оповестително действие. Това означава, че заличаването на прокурата е противопоставимо на трети лица от момента на вписването му по партидата на търговеца.

Прокурата се прекратява и със смъртта или поставянето под запрещение на прокуриста,

при едностранен отказ на прокуриста от прокурата, при преобразуване на търговеца, както и при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност спрямо търговеца.

Форма на Документа

Пълномощното за учредяване на прокура задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариално заверен подпис на упълномощителя и да се заяви от търговеца за вписване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, заедно с образец от подписа на прокуриста (чл. 21, ал. 1 от ТЗ). В тази връзка справка дали дадено лице е прокурист, може да бъде извършена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите и в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се с нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на търговеца;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена;
  • ЕГН;
  • адрес.
 • Правата, които се дават на прокуриста;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В пълномощното за учредяване на прокура търговецът може да даде изричното си съгласие прокуристът да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца.

В пълномощното могат да бъдат посочени и ограничения относно дейността на търговеца – например, прокуристът да е назначен за конкретен клон на дружеството.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено, като оттеглянето следва да бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Рискове

Следва да се има предвид, че за да има право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, прокуристът трябва да е изрично упълномощен за това от търговеца.

Прокуристът няма правото да извършва конкурентна на търговеца дейност, освен ако търговецът не му даде предварително своето съгласие за това. Ако прокуристът причини вреда на търговеца от извършена конкурентна дейност без негово съгласие, той носи отговорност спрямо търговеца за причинените вреди, за което търговецът може да претендира обезщетение.

Прокуристът има задължение да пази търговска тайна и да не я разкрива на трети лица. За разкриване на търговска тайна той носи отговорност за причинените на търговеца вреди.

Прекратяването на прокурата трябва да бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, за да бъде то противопоставимо на трети лица, които добросъвестно са договаряли с прокуриста (чл. 41, ал. 2 от ЗЗД).

Основано на:

чл.21, чл.22, чл.23, чл.24, чл.25, чл.29 от ТЗ

чл.36, чл.38, чл.41 от ЗЗД