Решение за Участие в Други Дружества

актуално 27 септември 2023 882 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

от Решения на Общото Събрание на Съдружниците „_______________“ ООД за Участие в Друго Дружество

Днес, 00.00.0000 г., в град _______________, се проведе Общото събрание на съдружниците на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ („Дружеството“).

На заседание присъстваха съдружниците:

 1. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 2. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 3. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________),

скрито платено съдържание: 25 думи;

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение Дружеството да придобие ______ (с думи) дяла в _______________ с ЕИК _______________ чрез _______________.
 2. Възлагане на представляващия Дружеството да извърши необходимите действия за придобиване на дружествени дялове в _______________ с ЕИК _______________.
скрито платено съдържание: 16 думи;

Решение 1:

скрито платено съдържание: 55 думи;

Решение 2:

скрито платено съдържание: 28 думи;

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ______________________________

/имена на съдружник/

2. ______________________________

/имена на съдружник/

3. ______________________________

/имена на съдружник/

Предназначение

Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) за участие в друго дружество е документ, който документира провеждането на заседание на Общото събрание на съдружниците, на което се взема решение за придобиване на определен брой дялове в друго дружество.

Общи Правила за Участие в Друго Дружество

скрито платено съдържание: 141 думи;

Когато участието в друго дружество се реализира чрез сключване на договор за покупко-продажба на дружествени дялове, е препоръчително в протокола от решението на Общото събрание за участие в друго дружество да бъде посочена продажната цена на дяловете.

Общи Правила за Провеждане на Общо Събрание на ООД

скрито платено съдържание: 159 думи;

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от управителя чрез писмена покана, отправена до всички съдружници и съдържаща дневния ред, дата и мястото на провеждане на Общото събрание. Ако в дружествения договор не е предвидено друго, поканата трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, което се удостоверява с подпис и дата на получателя.

В случай че капиталът на дружеството е еднолична собственост на едно лице, то едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и взема решение за участието на дружеството в друго дружество, за което също се съставя протокол в съответната форма.

По правило решения на Общото събрание на ООД, взети при спазване на задължителните изисквания за кворум и мнозинство, са задължителни за всички съдружници, независимо дали са участвали в заседанието за приемането им, или са гласували против съответното решение.

Протоколите от решенията на Общото събрание се водят и съхраняват в протоколна книга на дружеството, за чието водене и съхраняване отговаря неговият управител.

Всеки съдружник, който счита, че решение на Общото събрание на дружеството противоречи на задължителни разпоредби на закона или на учредителния договор, може да предяви иск за неговата отмяна пред окръжния съд по седалището на дружеството. Сроковете за предявяване на иска са кратки – 14-дневен срок, считано от деня на провеждане на Общото събрание, в случай че ищецът е присъствал на него. Ако ищецът не е присъствал, срокът е 14-дневен, считано от деня на узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на провеждане на Общото събрание. Искът се предявява срещу самото дружество.

Форма на Протокола

Протоколът от решения на Общото събрание на ООД за участие в друго дружество се съставя в писмена форма и съдържа подписите на съдружниците и/или представляващите ги лица, присъствали на заседанието, на което са приети решенията.

В случай че съдружниците вземат неприсъствено решение при спазване на предвидените в закона изисквания, то техните изявления също следва да бъдат обективирани в протокол в съответната форма.

Минимално Съдържание на Протокола

Съдържанието на протокола от решения на Общото събрание на ООД за участие в друго дружество не е изрично регламентирано в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Място на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Данни за съдружниците – физически лица:
  • имена;
  • ЕГН;
 • Данни за съдружниците – юридически лица:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на лицето, което представлява юридическото лице;
  • качеството на лицето, което представлява юридическото лице;
 • Данни за пълномощниците:
  • имена;
  • ЕГН.
 • Посочване на наличния кворум;
 • Решение за придобиване от страна на Дружеството на определен брой дружествени дялове в друго дружество;
 • Подписи на присъстващите на заседанието съдружници и/или представляващите ги лица.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Протокола

скрито платено съдържание: 34 думи;

Изменения

Не се допускат изменения в съдържанието на протокола от решенията на Общото събрание. Последващите решения на Общото събрание се отразяват в нов протокол.

Чести Грешки

Възможно е приемането на решение от Общото събрание на ООД да се извърши при нарушаване на изискванията за кворум и мнозинство. В резултат на това всеки заинтересован съдружник може да обжалва решението и съдът да го отмени.

Основано на:

чл. 74; чл.113; чл. 122; чл. 129; чл. 136; чл. 137; чл. 138; чл. 139; чл. 140, чл. 143, чл. 147; чл. 148 от ТЗ