Оттегляне на Пълномощно

актуално 1 декември 2022 3899 уникалност: 100%

Формуляр

Оттегляне на пълномощно

Долуподписаният:

имена:______________________________
ЕГН:______________________________
постоянен адрес:______________________________

в качеството ми на Управител на: ______________________________ с ЕИК: _______________

ОТТЕГЛЯМ:

скрито платено съдържание: 51 думи;
имена/наименование:______________________________
ЕГН/ ЕИК:______________________________
адрес:______________________________

представлявано от: ______________________________ с ЕГН/ ЛНЧ: _______________

Упълномощител:

имена:_______________
подпис:_______________

Предназначение

С оттегляне на пълномощното едно лице прекратява учредената в полза на друго лице представителна власт за извършване на определени действия.

Обща Информация

Оттеглянето на пълномощно е едностранно изявление на упълномощителя по една упълномощителна сделка, отправено до пълномощника, с което се прекратява изцяло или отчасти учредената в полза на пълномощника представителна власт.

скрито платено съдържание: 158 думи;

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а когато отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия, при които за волята на лицето се съди по определени външни белези), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

скрито платено съдържание: 31 думи;

В случай че с пълномощното са упълномощени няколко лица, то упълномощителят може да го оттегли спрямо всички или спрямо някои от тях, като запази представителната власт на останалите.

Когато е налице преупълномощаване, преупълномощаването може да бъде оттеглено както от упълномощителя, така и от преупълномощителя.

Форма на Документа

Оттеглянето от пълномощно трябва да бъде извършено във формата, в която е дадено.

Когато пълномощното е нотариално заверено, нотариусът въвежда заверените от него пълномощни, както и оттеглените такива в електронен регистър „Единство“ към Нотариалната камара на Република България. Справки в регистъра се извършват чрез Нотариалната камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на оттегляне на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на извършване на оттеглянето – удостоверява се с нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическо лице/имена на физическо лице;
  • ЕИК/ЕГН;
  • адрес.
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице/наименование на юридическото лице;
  • ЕГН/ ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Данни относно нотариално завереното пълномощно:
  • регистрационен номер и дата;
  • имена, регистрационен номер и район на действие на нотариус.
 • Изрично и недвусмислено волеизявление на упълномощителя за оттегляне на пълномощното;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

Препоръчително е върху оттеглянето на пълномощното да бъде положен подпис на пълномощника и дата, които да удостоверят, че оттеглянето на представителната власт от страна на упълномощителя е сведено до знанието пълномощника.

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на оттеглянето на пълномощното.

Рискове

скрито платено съдържание: 66 думи;

Когато упълномощителят е търговец, то сделката или действията, извършени от упълномощеното лице след оттегляне на пълномощното, ще са действителни и ще обвържат упълномощителя, ако той не се противопостави веднага след като е узнал за тях (чл.301 от ТЗ). Противопоставянето трябва да е изрично и да достигне до знанието на третото лице.

В случай че прекратяването на упълномощителната сделка е подлежало на вписване в единния регистър на Нотариалната камара и вписването е било извършено, третите лица не могат да твърдят, че не са знаели за оттеглянето и прекратяването на пълномощието ще може да им се противопостави, т.е. сделката ще бъде нищожна поради липса на съгласие.

Основано на:

чл.38, ал.2; чл.41; чл.43, ал.2 от ЗЗД

чл.301 от ТЗ