Договор за Бартер

актуално 2 декември 2022 1250 уникалност: 100%

Формуляр

Договор за бартер

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Страна 1, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Страна 2, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за замяна, при следните условия:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

чл.1.1

скрито платено съдържание: 42 думи;

чл.1.2.

скрито платено съдържание: 51 думи;

чл.1.3. Разликата между стойността на вещите/стоките не се уравнява между страните/се уравнява, като Страна ___ доплаща на Страна ___ сумата от _______________ (_______________) лева, която ще бъде изплатена по следния начин _______________.

чл.1.4. Собствеността върху заменяните вещи/стоки ще бъде прехвърлена на _______________.

чл.1.5. Владението върху заменяните вещи/стоки ще бъде предадено в срок до/на 00.00.0000 г.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

чл.2.1.

скрито платено съдържание: 18 думи;

чл.2.2.

скрито платено съдържание: 30 думи;

чл.2.3. Рискът от случайно погиване на заменяните вещи/стоки преминава върху съответния приобретател от момента на предаване на владението върху вещите/стоките.

3. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ

чл.3.1. В случай че някоя от страните не прехвърли собствеността върху описаните вещи/стоки в посочения в чл. 1.4. срок или не предаде владението съгласно чл. 1.5., то тя дължи на другата страна неустойка за забава в размер на _______ лева за всеки просрочен ден.

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

чл.4.1. Настоящият договор се прекратява:

 1. при пълно и точно изпълнение на задълженията на страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.5.1. Страните са съгласни да изпращат дължимите по настоящия договор известия на адреса/e-mail адреса, посочен от страните по договора. В случай на промяна на адрес/e-mail променилата го страна е длъжна да уведоми своевременно другата страна за новия си адрес, а ако не стори това, известието, изпратено до нея на неактуален адрес, ще се счита за редовно връчено.

чл.5.2. Когато Страните изпращат дължимите по настоящия договор известия по e-mail, известието ще се счита за връчено на другата страна в деня, следващ деня на неговото изпращане.

чл.5.3. Настоящият договор може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, което става неразделна част от договора.

чл.5.4. За неуредените в договора обстоятелства се прилагат разпоредбите на приложимото законодателство на Република България.

чл.5.5. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез преговори и споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на споразумение, споровете ще се отнасят до компетентния съд.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За Страна 1:

За Страна 2:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за бартер две страни се споразумяват да си разменят взаимно определени вещи/стоки със или без доплащане на разликата в стойността им.

Обща информация

скрито платено съдържание: 88 думи;

В случай че заменяните вещи/стоки са на различна стойност, едната от страните доплаща на другата страна съответната разлика в стойността до уравнението им.

Възможно е страните да се споразумеят да не се извършва уравнение на стойността на заменяните вещи/стоки, в резултат на което ще възникнат счетоводни и данъчни ефекти, за което всяка от страните трябва да се информира.

Форма на Договора

скрито платено съдържание: 65 думи;
 • писмена – обичайно договорът за замяна се сключва в писмена форма, за да се избегнат спорове относно условията, при които е сключен;
 • писмена форма с нотариално заверени подписи – законът изисква при замяна на недвижими имоти или МПС договорът за замяна да бъде сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи, за да е действителен;
 • чрез джиро или през Централен депозитар – когато се заменят ценни книжа, с изключение на поименните ценни книги;
 • устна – договорът за замяна може да бъде сключен устно, но това създава големи практически трудности, за да се докаже както самото сключване на договора, така и условията, уговорени между страните, например видът на вещите/стоките, които се заменят, срокът на предаване на владението, кой носи риска от случайното погиване на вещите/стоките и други.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за замяна не е изрично регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора за замяна;
 • Данни за страните:
 • наименование на търговско дружество;
 • ЕИК;
 • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
 • имена;
 • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Описание на вещите/стоките, които се заменят;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договора

В договора за замяна могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • Паричната стойност на вещите/стоките;
 • Начин на прехвърляне на собствеността върху вещите/стоките;
 • Начин на предаване на владението върху вещите/стоките;
 • Права и задължения на страните – могат да се уредят специфични права и задължения на страните, които не са уредени в закона, например възможността на изправната страна да претендира заплащане на паричната равностойност на описаните вещи/стоки, в случай че другата страна не прехвърли собствеността върху тях;
 • Неустойки – предварително уговорени по основание и размер обезщетения, които едната страна дължи на другата страна в случай на неизпълнение на специфични договорни задължения;
 • Подсъдност – договорна клауза, която определя компетентния съд от определено населено място, който да разгледа възникнал между страните спор. Клаузата е полезна в случаите, в които страните са със седалища/постоянни адреси в различни населени места.

Изменения на Договора

Измененията в договора за бартер се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Рискове

скрито платено съдържание: 22 думи;

Основано на:

чл.222; чл.223 от ЗЗД