Решение за Допълнителна Парична Вноска

актуално 5 юли 2023 1731 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

от Решения на Общото Събрание на Съдружниците за Допълнителни Парични Вноски

Днес, 00.00.0000 г., в град _______________, се проведе Общото събрание на съдружниците на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ („Дружеството“).

На заседание присъстваха съдружниците:

 1. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 2. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 3. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________),

скрито платено съдържание: 25 думи;

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Заседанието протече при следния дневен ред:
скрито платено съдържание: 45 думи;

Решение 1:

скрито платено съдържание: 51 думи;
 1. Съдружник _______________, сума от _______________;
 2. Съдружник _______________, сума от _______________;
 3. Съдружник _______________, сума от _______________.

скрито платено съдържание: 25 думи;

Допълнителните парични вноски се дължат от съдружниците еднократно / на части, както следва: _______________.

Направените от съдружниците допълнителни парични вноски в горепосочения размер следва да бъдат върнати от Дружеството на съдружниците в срок до 00.00.0000 г., като върху тях не се дължи лихва / ведно с годишна лихва в размер на ___ % (с думи).

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ______________________________

/имена на съдружник/

2. ______________________________

/имена на съдружник/

3. ______________________________

/имена на съдружник/

Предназначение

Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) за допълнителни парични вноски е документ, с който съдружниците се задължават да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Общи Правила за допълнителни Парични Вноски

скрито платено съдържание: 129 думи;

В закона изрично е предвидено, че допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Те представляват задължение на дружеството към съдружниците и следва да им бъдат върнати в определен срок. Съгласно практиката на ВКС срокът за връщане на допълнителните парични вноски трябва да е адекватен на времето, което е необходимо на дружеството да преодолее икономическите си затруднения, и не трябва да надхвърля многократно това време (Резюме на Решение № 342 от 12.12.2018 г. по т. д. № 152/2018 г., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС).

Допълнителните парични вноски могат да бъдат съразмерни на дяловото участие на всеки съдружник в капитала, но Общото събрание може да реши размерът им да бъде различен за отделните съдружници или да освободи определени съдружници от това задължение.

Решението за допълнителни парични вноски влиза в сила към момента на неговото приемане и подписване от съдружниците на протокол, в който същото е обективирано.

Когато съдружник не е гласувал за решението за допълнителни парични вноски, той има възможност да прекрати участието си в дружеството. За тази цел същият следва да отправи тримесечно предизвестие за напускането си. Имуществените последици за съдружника в този случай следва да се уредят въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който прекратяването е настъпило.

Съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, но не са присъствали и не са съгласни с решението за допълнителни парични вноски, могат да упражнят правото на прекратяване на участието в дружеството в срок до един месец от датата, на която е взето решението. За всички останали съдружници срокът започва да тече от датата на уведомяването им за решението.

Когато съдружник не е съгласен с решението за допълнителни парични вноски и не е гласувал за него, но въпреки това не е упражнил правото си да напусне дружеството, е длъжен да внесе съответната допълнителна парична вноска в срок. В случай че не го направи, Общото събрание има право да го изключи от дружеството. За целта Общото събрание задължително следва да отправи писмено предупреждение до съдружника за изключването му.

Необходимото мнозинство за приемане на решение за допълнителни парични вноски е повече от ¾ от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство.

++ Общи Правила за Провеждане на Общо Събрание на ООД

Общото събрание на ООД се състои от всички съдружници и е компетентен орган да взема решение за допълнителни парични вноски.

Всеки съдружник в дружеството има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено друго.

скрито платено съдържание: 88 думи;

Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от управителя чрез писмена покана, отправена до всички съдружници, и съдържаща дневният ред, дата и мястото на провеждане на Общото събрание. Ако в дружествения договор не е предвидено друго, поканата трябва да бъде получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, което се удостоверява с подпис на получателя и дата.

В случай че капиталът на дружеството е еднолична собственост на едно лице, то едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и взема решение за допълнителни парични вноски към дружеството, за което също се съставя протокол.

По правило решения на Общото събрание на ООД, взети при спазване на задължителните изисквания за кворум и мнозинство, са задължителни за всички съдружници, независимо дали са участвали в заседанието за приемането им, или са гласували против съответното решение.

Протоколите от решенията на Общото събрание се водят и съхраняват в протоколна книга на дружеството, за чието водене и съхраняване отговаря неговият управител.

Форма на Протокола

Протоколът от решения на Общото събрание на ООД за допълнителни парични вноски е документ, който се съставя в обикновена писмена форма за действителност.

В случай че съдружниците вземат неприсъствено решение при спазване на предвидените в закона изисквания, то техните изявления също следва да бъдат обективирани в писмен протокол.

Минимално Съдържание на Протокола

Съдържанието на протокола от решения на Общото събрание на ООД за допълнителни парични вноски не е изрично регламентирано в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Място на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Данни за съдружниците – физически лица:
  • имена;
  • ЕГН;
 • Данни за съдружниците – юридически лица:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на лицето, което представлява юридическото лице;
  • качеството на лицето, което представлява юридическото лице;
 • Данни за пълномощниците:
  • имена;
  • ЕГН.
 • Посочване на наличния кворум;
 • Решение за внасяне на допълнителни парични вноски:
  • размер на вноските;
  • срок, в който съдружниците следва да внесат допълнителните парични вноски;
  • начин, по който се разпределя задължението за допълнителни парични вноски между съдружниците;
  • срок, в който дружеството следва да върне направените допълнителни парични вноски на съдружниците.
 • Резултат от гласуването, в това число мнозинството при вземане на решенията;
 • Подписи на присъстващите на заседанието съдружници и/или представляващите ги лица.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Протокола

скрито платено съдържание: 56 думи;

Изменения

Не се допускат изменения в съдържанието на Протокола от решенията на Общото събрание. Последващите решения на Общото събрание се отразяват в нов протокол.

Чести Грешки

Следва да се има предвид, че решението за допълнителни парични вноски е задължително за съдружниците. В случай че съдружник не е съгласен с него и е гласувал против или не е гласувал, той има право да напусне дружеството, като подаде предизвестие в предвидения за това срок. Ако не напусне дружеството и не заплати допълнителната парична вноска, Общото събрание може да го изключи.

Възможно е приемането на решение от Общото събрание на ООД да се извърши при нарушаване на изискванията за кворум и мнозинство. В резултат на това всеки заинтересован съдружник може да обжалва решението и съдът да го отмени.

Основано на: