Пълномощно за Продажба на Недвижим Имот

актуално 10 март 2023 8136 уникалност: 100%

Формуляр

Пълномощно

за продажба на недвижим имот

Долуподписаният:

имена:______________________________
ЕГН:______________________________
постоянен адрес:______________________________

в качеството ми на Управител/Едноличен собственик на капитала на: _______________ с ЕИК _______________

Упълномощавам:

имена:______________________________
ЕГН:______________________________

със следните права:

скрито платено съдържание: 33 думи;
предназначение:______________________________
идентификатор:______________________________
адрес:______________________________
площ:______________________________
състоящ се от:______________________________
при граници:______________________________
общи части:______________________________
скрито платено съдържание: 73 думи;

Правата, изброени по-горе, се считат изцяло в полза на упълномощеното лице, което има / няма правото да преупълномощава трети лица с дадените му права.

Настоящото пълномощно се издава със срок до _______________ / без срок и е валидно, докато не бъде оттеглено или правата по него бъдат изчерпани.

Упълномощител:

имена:______________________________
подпис:_______________

Предназначение

С пълномощното за продажба на недвижим имот едно лице дава права на друго да извърши всички подготвителни действия, като се снабди с необходимите документи и да сключи посочената в пълномощното сделка с недвижим имот.

Обща Информация

Пълномощното за продажба на недвижим имот е едностранна сделка, с която едно лице – упълномощител, дава право на друго – упълномощен, да извърши определени действия от името, за сметка и в полза на лицето упълномощител.

скрито платено съдържание: 248 думи;

Заедно с пълномощното за продажба на недвижим имот упълномощителят следва да извърши нотариална заверка на две декларации по образец – Декларация за гражданство и гражданско състояние (по чл. 28, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност) и Декларация за липса на задължениякъм държавата за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски (по чл. 264 от ДОПК). Тези декларации се представят от пълномощника при самото изповядване на сделката за покупко-продажба на недвижимия имот.

Необходимо е също така упълномощителят да подпише две декларации по Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), които нотариусът ще изиска при изповядването на сделката, с оглед изпълняване на задълженията на нотариуса по посочения закон, а именно: Декларация, че продавачът не е видна политическа личност (по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП) и Декларация за действителни собственици на продавача юридическо лице (по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП).

Всички действия, които се извършват от упълномощеното лице, се извършват от името и в полза на упълномощителя, поради което последиците от тях възникват направо за представляваното лице.

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът – да се откаже от него (чл. 38, ал. 2 от ЗЗД), което води до прекратяване на представителната власт.

Оттеглянето е едностранно изявление на упълномощителя, отправено до пълномощника, с което прекратява изцяло или отчасти представителната власт на пълномощника. Оттеглянето на пълномощното трябва да бъде извършено в същата форма, в която е и самото пълномощно, като за неговата противопоставимост е необходимо да бъде доведено до знанието на пълномощника и на трети лица. Доколкото пълномощното за продажба на недвижим имот задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и съдържанието на самия документ, оттеглянето му също следва да е с нотариална заверка на подписа. Оттеглянето може да бъде извършено както пред нотариуса, който е заверил пълномощното, така и пред произволно избран нотариус. Нотариусът въвежда в електронния регистър „Единство“ към Нотариалната камара информация за направеното оттегляне.

Упълномощителят може да уведоми пълномощника лично за оттегляне на пълномощното, а когато отношенията между страните са влошени, в практиката често се изпраща нотариална покана, с която на пълномощника се съобщава за оттеглянето.

Допустимо е също така оттеглянето да се извърши и чрез конклудентни действия (действия, при които за волята на лицето се съди по определени външни белези), когато например пълномощникът върне оригинала на документа на упълномощителя.

Отказът от пълномощно е едностранно волеизявление от страна на пълномощника, отправено до упълномощителя, за което не е предвидена определена форма. Предвид спецификата на настоящото пълномощно е препоръчително в случай на отказ от страна на упълномощеното лице същият да бъде сведен до знанието на упълномощителя в писмена форма.

Учредената с пълномощното представителна власт може да бъде прекратена по право с прекратяване на юридическото лице упълномощител, както и при смърт/поставяне под запрещение на упълномощеното лице – физическо лице. Упълномощаването се прекратява също и с изтичането на посочения в пълномощното срок, настъпването на предвидено в него прекратително основание, извършване на определено действие, за което е издадено пълномощното, и др.

Проверка на валидността на дадено пълномощно за продажба на недвижим имот от трети лица се извършва посредством справка в електронния регистър „Единство“ на Нотариалната камара чрез самата камара или чрез нотариус. В информационната система могат да се извършват и служебни справки чрез предоставен от Нотариалната камара достъп. Право на достъп за служебни справки се предоставя на държавни органи, които имат правен интерес.

Форма на Документа

Пълномощното за продажба на недвижим имот задължително трябва да бъде сключено в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно (чл. 37, изр. 2 от ЗЗД). Нотариусът въвежда заверените от него пълномощни, както и оттеглените такива в електронен регистър „Единство“ към Нотариалната камара на Република България.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на пълномощното не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на подписване на пълномощното – удостоверява се от нотариуса при нотариалната заверка на подписа на упълномощителя;
 • Данни за упълномощителя:
  • наименование на юридическо лице;
  • ЕИК;
 • Данни за упълномощеното лице:
  • имена на физическо лице;
  • ЕГН;
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Обем на правата, които се дават на упълномощеното лице;
 • Подпис на упълномощителя.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

скрито платено съдържание: 106 думи;

Изменения на Документа

Не се допускат изменения в съдържанието на пълномощното. То може да бъде оттеглено от упълномощителя във формата, в която е дадено, и при необходимост да бъде издадено ново пълномощно.

Рискове

Следва да се има предвид, че представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако представляваният е дал съгласието си за това (чл. 38, ал. 1 от ЗЗД). В случай че представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания (чл. 40 от ЗЗД). Съгласие е необходимо и когато пълномощникът представлява едновременно и двете страни по сделката.

В случай че упълномощителят пропусне да извърши нотариална заверка на декларациите по образец – Декларация за гражданство и гражданско състояние (по чл. 28, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност) и Декларация за липса на задължениякъм държавата за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски (по чл. 264 от ДОПК), нотариусът ще откаже да изповяда сделката за покупко-продажба на недвижим имот чрез пълномощник.

Основано на:

 • чл.36, чл.37, чл.38, чл.39, чл.40, чл.41, чл.43, ал.1 от ЗЗД
 • Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК
 • чл. 264 от ДОПК
 • чл. 28, ал. 5 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
 • чл.42, чл.59 от ЗМИП