Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

актуално 10 март 2023 1849 уникалност: 100%

Формуляр

Протокол

от Решения на Общото Събрание на Съдружниците на „_______________“ ООД

Днес, 00.00.0000 г., в град _______________, се проведе Общото събрание на съдружниците на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ („Дружеството“).

На заседание присъстваха съдружниците:

 1. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 2. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________);
 3. _______________ с ЕИК/ЕГН _______________, (представлявано от Управителя _______________),

които притежават ___% (с думи) от капитала на Дружеството, поради което днешното заседание е редовно проведено и решенията на Общото събрание са легитимни.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на Годишния финансов отчет на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ за _______________ г.;
 2. Приемане на Годишния Доклад за Дейността на „_______________“ ООД с ЕИК _______________ за _______________ г.;
 3. Задължаване на представляващия Дружеството да извърши необходимите действия за обявяване на Годишния финансов отчет и Годишния доклад за дейността на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

След проведените обсъждания Общото събрание взе единодушно / с мнозинство от ___ (с думи) следните решения

Решение 1:

скрито платено съдържание: 12 думи;

Решение 2:

скрито платено съдържание: 13 думи;

Решение 3:

скрито платено съдържание: 35 думи;

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ______________________________

/имена на съдружник/

2. ______________________________

/имена на съдружник/

3. ______________________________

/имена на съдружник/

Предназначение

Протоколът от решения на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност (ООД) е документ, който констатира провеждането на заседание на общото събрание на съдружниците по предварително определен дневен ред, наличния кворум, проведените обсъждания, гласуванията и взетите решения с определено мнозинство.

Обща Информация

скрито платено съдържание: 401 думи;

Решения на Общото събрание на ООД, взети при спазване на задължителните изисквания за кворум и мнозинство, са задължителни за всички съдружници, независимо дали са участвали в заседанието за приемането им, или са гласували против съответното решение.

Протоколите от решенията на Общото събрание се водят и съхраняват в протоколна книга на дружеството, за чието водене и съхраняване отговаря неговият управител.

Всеки съдружник, който счита, че решение на Общото събрание на дружеството противоречи на задължителни разпоредби на закона или на учредителния договор, може да предяви иск за неговата отмяна пред окръжния съд по седалището на дружеството. Сроковете за предявяване на иска са кратки – 14 дневен срок, считано от деня на провеждане на Общото събрание, в случай че ищецът е присъствал на него. Ако ищецът не е присъствал, срокът е 14-дневен, считано от деня на узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на провеждане на Общото събрание. Искът се предявява срещу самото дружество.

Форма на Протокола

Протоколът от решения на Общото събрание на ООД за приемане на годишния финансов отчет на дружеството е документ, който се съставя в обикновена писмена форма за действителност.

В случай че съдружниците вземат неприсъствено решение при спазване на предвидените в закона изисквания, то техните изявления също следва да бъдат обективирани в писмен протокол.

Минимално Съдържание на Протокола

Съдържанието на протокола от решения на Общото събрание на ООД за приемане на годишния финансов отчет, както и годишния доклад за дейността на Дружеството, не е изрично регламентирано в Търговския закон, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Място на провеждане на заседанието на Общото събрание;
 • Данни за съдружниците – физически лица:
  • имена;
  • ЕГН;
 • Данни за съдружниците – юридически лица:
  • наименование;
  • ЕИК;
  • имена на лицето, което представлява юридическото лице;
  • качеството на лицето, което представлява юридическото лице;
 • Данни за пълномощниците:
  • имена;
  • ЕГН.
 • Посочване на наличния кворум;
 • Решение за приемане на годишния финансов отчет на дружеството за съответната година;
 • Решение за приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за съответната година;
 • Резултат от гласуването, в това число мнозинството при вземане на решенията;
 • Подписи на присъстващите на заседанието съдружници и/или представляващите ги лица.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Протокола

скрито платено съдържание: 34 думи;

Изменения

Не се допускат изменения в съдържанието на Протокола от решенията на Общото събрание. Последващите решения на Общото събрание се отразяват в нов протокол.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 166 думи;

В случай че дружеството е длъжно да публикува годишен доклад за дейността в Търговския регистър и не го направи в предвидения в закона срок, то на същото се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2 000 лв., а лицето, задължено да извърши публикуването (например управителят), се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. (чл. 77 от Закона за счетоводството).

Лицето, което е задължено да заяви за вписване в Търговския регистър в определения срок до 30 септември на съответната година годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на Дружеството, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. (съгласно ЗТРРЮЛНЦ).

Ако задълженото физическо лице бъде наказано с глоба поради неспазване на законоустановения срок, но въпреки това не заяви за вписване ГФО в определения му от административния орган срок, то глобата се налага всеки месец, докато лицето не извърши необходимите действия за публикуване на ГФО за съответната година (чл. 40, ал. 1 и ал. 3 от ЗТРРЮЛНЦ).

Подаването на заявление за обявяване на годишния финансов отчет и/или годишен доклад за дейността след изтичането на предвидения законов срок се счита за неизпълнение на задължението в срок, за което се налагат посочените по-горе имуществени санкции и глоби.

Основано на:

чл.74, чл.136, чл.137, чл.138, чл.139, чл.143, чл.147 от ТЗ

чл.37, ал.1, ал.3, ал.6, чл.38, ал.1, т.1 , ал.2, ал.3, ал.4, ал.6, ал.9, т.2, б. „а“, чл.39, чл.40, чл.41, чл.42, чл.43 и чл.74, чл.75 и чл.77 от ЗСч

чл.40 от ЗТРРЮЛНЦ