Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване данъка върху придобитите от физически лица доходи от наем, когато платецът на наема е предприятие или самоосигуряващо се лице.

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Наемодатели – физически лица, по договори за наем, които искат да изчислят нетната сума, която ще получат по договор за наем;
  • Наематели – предприятия или самоосигуряващи се лица, по договори за наем, които искат да изчислят сумата, която трябва да изплатят на своите наемодатели – физически лица, и данъка върху доходите, който трябва да начислят, удържат и внесат за тяхна сметка в бюджета.

За тази цел към калкулатора са приложени 5 примера за неговото практическо прилагане.

Дефиниращи норми:

чл. 10, чл. 33, чл. 44 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за лицето

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на лицето и наето от него имущество, за което му се плаща. Полето не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на направените удръжки, дължимите данъци и нетното възнаграждение на лицето.

месечен наем

Посочва се уговорената в договора за наем стойност на месечния наем.

наемът е уговорен в

Избира се в какъв вид е уговорен наемът:

Брутна сума на наема е сумата на наема, която е вписана в договора за наем, от гледна точка на общия разход за платеца на наема. В тази сума е включен дължимият от наемодателя – физическо лице данък върху дохода от наем;

Нетна сума на наема е сумата на наема, която наемодателят – физическо лице се е уговорил с платеца на наема да получи като чиста сума (нето), след като бъде платен данъкът върху дохода от наем.

нормативно признати разходи

Облагаемият доход от отдадено под наем движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10% нормативно признати разходи за наемодателя – физическо лице.

месец на наема

Избират се месецът и годината, за които се плаща наемът.

ТЕЛК с 50 и повече процента

Избира се дали наемодателят – физическо лице има установена от ТЕЛК трайно намалена работоспособност в размер на 50 и повече процента.

Лица с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност могат да ползват облекчение при облагането с данък върху доходите в размер на 7 920 лв. годишно.

облагаем доход от началото на годината

Посочва се размерът на общия облагаем доход, който лицето е получило от началото на годината, за да може калкулаторът да изчисли дали е използвано цялото за годината облекчение (7 920 лв.) за получения до момента доход, или не, и ако не е използвано – да приспадне неизползваната част, преди да определи дължимия данък върху дохода от последния наем.

Ако лицето работи на трудов договор, данъчното облекчение за трайно намалена работоспособност, в размер на 50 и повече процента, се използва само по реда на трудовото правоотношение, и ако лицето отделно отдава свое имущество под наем, в поле 5 трябва да избере отговор НЕ, въпреки че отговоря на условието – защото няма да има право да ползва данъчното облекчение във връзка с доходите си от наем. Тоест данъчното облекчение може да се използва само на едно основание и трудовият договор е с приоритет.

Ако например лице с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност, което не работи по трудов договор, от години получава месечен наем от имущество в размер на 1 200 лв., към месец юли то ще е получило доходи от наем в размер на 8 400 лв., за които ще е използвало 7 560 лв. от лимита за годишно данъчно облекчение (8 400 - 10% нормативно признат разход = 7 560 лв. облагаем доход).

За наема за месец август в тази клетка трябва да се посочи сумата от 7 560 лв., което е общият облагаем доход от наеми на лицето, придобит от началото на годината до месец август, ако то не получава други облагаеми доходи.

За наема за месец август, който е в размер на 1 200 лв., след приспадане на 10-те процента нормативно признати разходи остават 1 080 лв. облагаем доход, който трябва да бъде намален с неизползваната част от годишното данъчно облекчение, която е в размер на 360 лв. (7 920 лв. год. дан. облекчение - 7 560 лв. общ обл. доход до момента), преди да бъде обложен с данък върху доходите.

Тоест с данък върху доходите от наем за месец август ще се обложи сумата от 720 лв. (1 080 лв. облагаем доход - 360 лв. неизползвано данъчно облекчение за годината).

наемът е платен през

Избира се месецът и годината, в които наемът е изплатен.

За удържането на данъка върху доходите трябва да се има предвид, че е важен моментът на изплащане на дохода, а не кога е начислен.

Например, ако сумата за наем е начислена през юни, но е изплатен през юли, данъкът следва да бъде удържан за месец юли (тоест в 3-то тримесечие на годината).

Платецът на дохода следва да подаде декларация (по чл.55 от ЗДДФЛ) за деклариране на данъка за 3-то тримесечие – до 31 октомври.

В същия срок следва да бъде внесен данъкът в съответната дирекция на НАП.

желая да ми бъде удържан данък за сумата, изплатена през 4-то тримесечие на годината

Избира се дали лицето желае данъкът върху дохода му от наем да бъде удържан, ако същият е изплатен в 4-то тримесечие (в месеците от октомври до декември).

За 4-то тримесечие платецът на наема не е задължен да удържа авансово данък върху доходите на физическо лице.

Ако физическото лице – получател на дохода от наем желае да му бъде удържан данъкът върху дохода и за това тримесечие, е необходимо писмено да го декларира пред наемателя си – платец на дохода по договора за наем.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Доход от Наем на Физическо Лице

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори