Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на максималните запори, съгласно ДОПК, върху нетното възнаграждение на служител по трудов договор или върху пенсията на пенсионер.

Запори по ДОПК се налагат от публичен изпълнител, но държавата може да възлага и на частни съдебни изпълнители да събират публични вземания. По реда на ДОПК се събират само публични задължения, като данъци, такси и глоби.

Дефиниращи норми:

чл. 213 от ДОПК

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни на лицето

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител, както и основание за запора.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на максималния запор, който може да се направи върху неговата заплата.

нетно възнаграждение или пенсия за месеца

Посочва се размерът на нетното възнаграждение, което служител по трудов договор получава, или размерът на пенсията, която пенсионер получава.

Нетното възнаграждение се изчислява, като от месечното брутно трудово възнаграждение се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Брутното възнаграждение включва не само основното възнаграждение на служителя, но и всички начислени допълнителни възнаграждения за положен труд (напр. възнаграждения по допълнителен трудов договор при същия работодател, за нощен, за извънреден труд и т.н.).

При преценка за размера на пенсията като основа за изчисление трябва да се отчетат и всички добавки към нея, с изключение на добавката за чужда помощ.

месец на възнаграждението или пенсията

Избират се месецът и годината, за които се изплаща възнаграждението или пенсията.

Това поле е важно, за да се определи размерът на несеквестируемата част от възнаграждението, с оглед размера на минималната работна заплата (за 2020 г. тя е в размер на 610 лв., а за 2021 г. е 650 лв.).

общ размер на запора

Посочва се целият размер на запора, наложен за публични вземания.

изплатени болнични от работодателя

Избира се, когато служителят е използвал болнични. Обезщетението за първите три дни от всеки болничен се изплаща от и за сметка на работодателя.

Съгласно КСО и ДОПК от обезщетенията за временна неработоспособност (болничните) не се правят удръжки и не се налагат запори за публични вземания – тоест те са несеквестируеми.

размер на изплатените болнични

Посочва се размерът на изплатените от и за сметка на работодателя болнични.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Максимален Запор върху Заплата по ДОПК

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
лв.
абонамент

Всички Калкулатори