Описание на калкулатора:

Калкулаторът се използва за пресмятане на провизия за неизползвания платен отпуск на един или повече служители в едно предприятие. Това задължение трябва да се отрази в Отчета за Приходи и Разходи и в БАЛАНС-а на предприятието, под формата на провизия.

Дефиниращи норми:

чл. 177, чл. 224 от КТ

чл. 42 от НРВПО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

име на работодателя

В това поле може да се запише в свободен текст името и ЕИК на предприятието работодател, за което се изчислява провизия за неизползван платен отпуск.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на провизията за неизползван отпуск за един или всички служители.

месец и година

Избират се месецът и годината, към края на който се изчислява провизията за неизползваните платени отпуски.

Обикновено провизията за неизползваните платени отпуски се изчислява към края на календарна (финансова) година, но някои дружества я изчисляват за всяко тримесечие или месец от годината, тъй като за групови или публични цели съставят по-често финансови отчети.

работни дни в месеца

Посочва се броят работни дни в месеца, избран в клетката за месец и година, а когато провизията е годишна – се попълват 21 работни дни.

На базата на броя работни дни в месеца и брутната заплата, се изчислява дължимото от предприятието среднодневно възнаграждение и осигуровки за неизползваните дни платен отпуск от служителя, което трябва да се провизира (признае като задължение и разход).

% за фонд ТЗПБ

Посочва се процент за фонд Трудова злополука и професионална болест (ТЗПБ), според определените проценти в Закона за бюджета на ДОО за съответната година и за съответния работодател, в зависимост от икономическата му дейност.

имена и данни на служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена, ЕГН и длъжността на служител, за когото се изчислява провизия за неизползван платен отпуск.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на провизията за неизползван отпуск за един или всички служители.

дни неизползван отпуск

Посочва се броят дни неизползван платен отпуск, на които служителят има право към края на периода, избран в клетка за месец и година.

брутна заплата

Посочва се размерът на брутната заплата на служителя за месеца, избран в клетката за месец и година.

Брутна заплата е възнаграждението, което включва основната заплата и допълнителните възнаграждения към нея (определените с нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия), както и дължимите от служителя данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

На базата на брутната заплата и броя работни дни в месеца се изчислява дължимото от предприятието среднодневно възнаграждение и осигуровки за неизползваните дни платен отпуск от служителя, което трябва да се провизира (признае като задължение и разход).

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Провизия за Неизползван Отпуск

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
дни
дни
лв

абонамент

Всички Калкулатори