Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на минималния осигурителен доход (МОД) на лице, което не работи на пълно работно време. Такива са случаите, в които служител, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

Дефиниращи норми:

чл. 6 от КСО

чл. 9 от ЗБДОО 2021

чл. 1 от НЕВДПОВ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за служител

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на служител и неговата длъжност.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на служителя, за да се удостовери начинът за изчисляване на минималния доход, върху който той трябва да бъде осигурен.

Минимален осигурителен доход на служителя

Посочва се минималният осигурителен доход (МОД) за служителя, съобразно предмета на дейност на работодателя и кода на длъжността на служителя, съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

Минималният осигурителен доход се отнася за изчисляването на осигурителните вноски и по принцип не е обвързан с работната заплата. Това означава, че осигурителните вноски за месеца не могат да бъдат изчислени върху по-малко от МОД, определен за конкретния предмет на дейност на предприятието, когато договорената основна заплата е по-ниска от МОД.

МОД за служител от предприятие с конкретна основна икономическа дейност се определя според Приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

Законоустановено работно време за служителя

Избира се колко часа е законоустановеното работно време за работата на конкретния служител.

Съгласно Кодекса на труда (КТ) нормалната продължителност на работното време през деня е 8 часа.

Нормалната продължителност на работното време през нощта е 7 часа – например за работещите като нощна охрана или обслужващи центрове, които работят само нощем.

Законоустановеното работно време за непълнолетните също е 7 часа – това са лицата между 16 и 18-годишна възраст.

7 часа е законоустановеното работно време за служителите с пълна загуба на зрение.

7 часа е работният ден за служители, които работят във вредни за физическото и психическото здраве условия на труд.

6 часа е работният ден за патоанатоми, лаборанти, които изследват човешки трупен материал, и други подобни.

Категориите работа, за които е установено намалено работно време от 7 или 6 часа, са определени в  Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време – виж тук

Работно време на служителя по трудов договор

Посочва се работното време на служителя по трудов договор в часове и минути на ден.

В трудов договор може да се уговори всякакво работно време – от точни часове до конкретни часове и минути – например 2 часа и 45 минути или само 25 минути на ден.

клетка часове
Избират се целите часове работно време по трудов договор – от 0 до 8 часа.

клетка минути
Посочват се минутите към часовете работно време по трудов договор – от 1 до 59.

Ако е избрано осем часа работно време по трудов договор, не е възможно да се добавят допълнителни минути към него.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор МОД при Непълно Работно Време

лв.
абонамент

Всички Калкулатори