Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на облагаемата данъчна печалба след приспадане на данъчни загуби от предходни 5 години, съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

година

Избира се отчетната година, за която ще се приспадат данъчни загуби от предходни 5 години.

данъчна печалба за годината

Посочва се размерът на данъчната печалба за годината, избрана в клетка 1, от която ще се приспадат данъчни загуби от предходни 5 години.

Клетката позволява да се въведе данъчна загуба с отрицателен знак, за да може калкулатора да пренесе данъчната загуба от текущата година за следващата и да отпише данъчната загуба, която ще бъде в давност за следващата година.

данъчна загуба за предходните 5 години

Посочва се размерът на данъчните загуби за предходните  5 години преди годината, избрана в клетка 1, или остатъкът от данъчни загуби, ако вече е използвана част от тях.

Ако за някоя от предходните години резултатът е данъчна печалба, полето за тази година не се попълва.

Тази клетка приема само абсолютни стойности за данъчни загуби от предходни години, които се изписват като положителни числа. Клетката не приема отрицателни числа. Ако в някоя година данъчния резултат е положителен или данъчната загуба използвана, тогава в клетката се попълва нула.

Данъчно задължените лица могат да пренасят данъчни загуби от предходни години при следния ред и условия:

1. Данъчна загуба е отрицателният данъчен финансов резултат, който се формира като счетоводният финансов резултат (положителен или отрицателен) се преобразува с постоянните и временни данъчни разлики по реда на ЗКПО. Данъчната загуба, която имат право да пренасят данъчно задължените лица (ДЗЛ), е загубата, декларирана с годишната данъчна декларация за съответната година.

2. Условие за упражняване правото на пренасяне на данъчната загуба:

- Когато ДЗЛ е формирало данъчна загуба, то е длъжно да я приспадне от данъчната печалба през първата година, през която такава е формирана;

- Ако ДЗЛ не приспадне данъчна загуба от данъчната печалба през първата година, през която такава е  формирана, то губи правото за пренасяне на тази данъчна загуба в следващи години;

- Ако ДЗЛ не формира данъчна печалба в срок до пет години, считано от годината, следваща годината на формирана данъчна загуба, то губи правото за пренасяне на тази данъчна загуба в следващи години.

3. Законовото право за пренасяне на данъчната загуба се упражнява от ДЗЛ при следните условия:
- в максимален срок до пет години, считано от годината, следваща годината на формирана данъчна загуба;
- веднъж упражнено, правото на приспадане се прилага последователно (без прекъсване) в годините на петгодишния срок, до изчерпването на загубата от последващите данъчни печалби;

- когато данъчна загуба е по-малка от данъчна печалба, тя задължително се приспада в нейния пълен размер и не може да се оставят части, които да се пренасят за приспадане в следващи години.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Пренасяне на Данъчна Загуба по ЗКПО

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лева
3. данъчна загуба за предходните 5 години

лева
лева
лева
лева
лева
абонамент

Всички Калкулатори