Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на капитализирани Инфлация, ОЛП (основен лихвен процент) или Euribor за определен период.

При изчисляване калкулаторът олихвява целите месеци от годината със съответната стойност за Инфлация, ОЛП или Euribor за съответния месец, а дните в началния и крайния месец, ако не са цели месеци, се олихвяват с 1/30 част от съответната месечна стойност на Инфлацията, ОЛП или Euribor. Капитализация на инфлацията, ОЛП или Euribor се извършва в края на всеки месец.

Националният статистически институт (НСИ) изчислява инфлацията в България по индекса на потребителските цени (ИПЦ) от януари 1995 г. Изчисления за натрупана инфлация от преди този период не са възможни.
Калкулаторът ползва данните от НСИ за индекса на потребителските цени за всеки месец.

Българска народна банка (БНБ) изчислява ОЛП (основен лихвен процент) от февруари 1991 г. Изчисления за натрупан ОЛП от преди този период не са възможни. От 01.02.1991 г. държавно регулираните цени и отношения бяха освободени на пазарен принцип, в т.ч. и лихвите на банките, които са в основата за определяне на ОЛП.
Калкулаторът ползва данните за ОЛП от БНБ за всеки месец.

EURIBOR (съкратено от английски на Euro InterBank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца. Европейската банкова федерация в Брюксел, която представлява интересите на 3 000 кредитни институции от ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия, изчислява Euribor, считано от януари 1999 г. Изчисления за натрупан Euribor от преди този период не са възможни.
Калкулаторът ползва данните за Euribor от Euribor-rates.eu за всеки месец.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

цел на изчислението

В това поле може да се запише в свободен текст за каква цел се прави конкретното изчисление.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на инфлация, ОЛП или Euribor за период.

сума

Посочва се сума за олихвяване.

Ако искате да изчислите какъв е размерът (процентът) на капитализирани Инфлация, ОЛП или Euribor за определен период, въведете 100 и като извадите от крайния резултат 100, ще получите размера на капитализираните за периода Инфлация, ОЛП или Euribor в проценти.

избор на индекс

Изберете индекс за изчисление.

индекс на инфлация/дефлация
Индексът на инфлация или дефлация показва съответно в каква степен се е намалила или увеличила покупателната способност на българския лев за период от време – месец или година.

Инфлацията се изчислява по различни начини, в зависимост от разглежданите видове стоки и услуги. Най-популярният индикатор за изчисляване на инфлация е индекс на потребителските цени (ИПЦ), но има и други индикатори за измерване на промяната на цените, като например индекс на цените на производителите.

Калкулаторът ползва данните от Националния статистически институт (НСИ) с индекс на потребителските цени за всеки месец.

ОЛП - основен лихвен процент
Българската народна банка обявява основния лихвен процент (ОЛП) за съответния период, на основание чл.35 от Закона за БНБ. Българската народна банка изчислява основния лихвен процент съгласно Методика за определяне на основен лихвен процент, приета с Решение №149 от 16.12.2004, в сила от 01.02.2005 г., изм. с Решения №118 от 26.11.2015 г. и №37 от 16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, последното в сила от 1 юли 2017 г.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus), индекс на сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар, за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса ЛЕОНИА Плюс, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, която е по-малка от нула, тогава ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Калкулаторът ползва данните за ОЛП от БНБ за всеки месец.

Euribor
EURIBOR (съкратено от английски на Euro InterBank Offered Rate) е средното лихвено равнище, при което банките в еврозоната си разменят срочни депозити в евро.

Изчислява се от Европейската банкова федерация в Брюксел, Белгия, която представлява интересите на 3 000 кредитни институции от ЕС, Швейцария, Норвегия и Исландия. Обявява се ежедневно, в 11:00 ч. централноевропейско време, и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар в Eврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца.

Калкулаторът ползва данните за Euribor от Euribor-rates.eu за всеки месец.

начало на периода

Избира се датата, от която започва да се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

край на периода

Избира се датата, до която се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

Калкулатор Инфлация, ОЛП или Euribor за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори