Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за признаване на наети активи като активи с право на ползване и съответстващото им задължение по наема (лизинга), съгласно МСФО 16.

МСФО 16 указва, че наети активи за срок, по-дълъг от 12 месеца, и стойност над 5 000 USD трябва да бъдат представяни във финансовите отчети на предприятието като:
(а) активи с право на ползване – в Актива на Баланса, и
(б) съответстващото задължение на това право на ползване – в Пасива на Баланса.

Целта на стандарта e чрез тази трансформация да се покаже в Баланса на предприятието стойността на дългосрочно наетите от него активи, които иначе биха останали скрити за потребителите на финансовите отчети, под формата на текущи разходи за наем.
С други думи казано – в резултат на тази трансформация, ако едно предприятие в дейността си използва преди всичко наети активи, които представя като текущ разход за наем, потребителите на неговите финансови отчети ще могат да придобият ясна представа за стойността на реалните активи, от които предприятието се нуждае или ползва, за да осъществява своята дейност.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

описание на наетия актив

В това поле може да се запише в свободен текст какъв е наетия актив, в т.ч. съгласно договор (№), дата и т.н.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване признаването на конкретен нает актив в актив с право на ползване.

вид изчисление

Избира се дали изчислението касае първоначално завеждане (трансформиране) на нает актив в дълготраен, или става дума за последваща корекция на първоначалното завеждане.

първоначално завеждане

Първоначалното завеждане е първоначалното признаване на наемните вноски на нает актив в актив с право на ползване и съответстващите задължения (пасив) по това право на ползване.

последваща корекция

Корекцията е последващо оценяване на първоначално признатите наемни вноски на нает актив в актив с право на ползване и съответстващите задължения (пасив) по това право на ползване, което може да е в резултат на променени наемни вноски по силата на договор (като размер или продължителност), на променена прогноза за индексация на наемните вноски или на променена прогноза за нормата (процента) на дисконтиране на наемните вноски към различни моменти на отчитане (обичайно към края на различни финансови години).

Корекция се извършва и на последващи корекции на първоначалното признаване на наемните вноски на нает актив в актив с право на ползване и съответстващите задължения (пасив) по това право на ползване.

Корекция обикновено се прави от началото на финансова година, в рамките на която се променя прогнозата, или от момента, в който има промяна на договорните условия по ползването на актива.

брой периоди на наемните вноски

Посочва се броят периоди, през които ще се плащат наемни вноск.

вид на периода на наемните вноски

Избира се дали периодите на плащане на наемните вноски са месечни или годишни.

първи период на наема/корекцията

Това е началният момент, от който започва да се плаща наем за наетия актив. Това обикновено е началната дата на договора за наем (лизинг) – датата, на която активът е предоставен за ползване.

Ако в клетка 3 е избран период на наемните вноски Месец – ще трябва да се изберат месецът и годината, в които ще се плати (или е платен) първият коригиран наем.

Ако в клетка 3 е избран период на наемните вноски Година – ще трябва да се избере годината, в която ще се плати (или е платен) първият коригиран наем.

норма (процент) на дисконтиране

Годишният процент, с който ще се дисконтират наемните вноски за отделните периоди до началния момент на наема или до началния момент на корекцията.

При изчисленията, когато са зададени годишни периоди, дисконтирането се извършва на годишна база, с посочената годишна норма (процент) на дисконтиране. Когато са зададени месечни периоди, дисконтирането се извършва на месечна база, с 1/12 (една дванадесета) от посочената годишна норма (процент) на дисконтиране – това означава, че е налице капитализирано дисконтиране в рамките на 12-те месеца на едногодишен период.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Трансформиране на Наети Активи в Дълготрайни

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
%
абонамент

Всички Калкулатори