Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на осигурителните вноски и данъка върху доходите на самоосигуряващи се лица, които са избрали на ежемесечна база да декларират своите реални доходи от упражняваната професия или дейност и които са:

  1. упражняващи свободна професия;
  2. земеделски производители или тютюнопроизводители;
  3. артист-изпълнители;
  4. лица, които получават авторски или лицензионни възнаграждения.

Дефиниращи норми:

чл. 4 от КСО

чл. 1 от НООСЛБГРЧМЛ

чл. 10, чл. 42 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за лицето

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на лицето и професията или дейността, на основанието на която то се самоосигурява.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в документите за данъчната отчетност на лицето, за да се удостовери начинът за изчисляване на дължимите осигуровки.

доход от трудова дейност през месеца

Посочва се размерът на дохода, който самоосигуряващото се лице е заработило през месеца.

Върху този доход се признават нормативно признати разходи за дейността на самоосигуряващото се лице, след което той се облага с данък върху доходите.

Ако доходът в тази клетка, след приспадане на нормативно признатите разходи, е по-голям от избрания средномесечен осигурителния доход, посочен в клетка 2, тогава осигуровките ще се изчислят върху тази по-голяма сума, а ако тази сума е по-малка от сумата в клетка 2, тогава осигуровките ще бъдат изчислени по сумата от клетка 2.

В тази клетка може да се посочи и нула, ако за месеца лицето няма доход.

има избран средномесечен осигурителен доход

Избира се, когато лицето е избрало да се осигурява на определен средномесечен осигурителен доход.

Препоръчва се едно лице да избере да се осигурява върху средномесечен осигурителен доход, ако то има сравнително предвидим общ годишен доход, който не се получава равномерно през всички месеци и лицето желае да разпредели равномерно осигурителната си тежест през годината, за да няма голяма изравнителна вноска в края на годината. Така в месеци с по-ниски доходи ще се внасят осигуровки на по-висока база (избраният средномесечен осигурителен доход) и в края на годината няма да има нужда от внасяне на висока изравнителна вноска за дължимите осигуровки върху средномесечния осигурителен доход за годината, както е по закон.

Средномесечният осигурителен доход се изчислява на база очаквания през годината доход от трудова дейност. Например, ако самоосигуряващо се лице очаква да получи през годината около 24 000 лв. доход от трудова дейност, този доход се разделя на месеците в годината и се получава 2 000 лв. доход от трудова дейност средно на месец. От тези 2 000 лв. се приспадат нормативно признатите разходи (например 25%) и се получава 1 500 лв. доход на месец, върху който се дължат осигуровки, или това е средномесечният осигурителен доход.

Когато доходът от трудовата дейност е по-нисък от избрания средномесечен осигурителния доход, тогава лицето ще дължи осигуровки върху сумата на избрания средномесечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от нормативно определения минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (най-често равен на минималната работна заплата за страната).

Избраният средномесечен осигурителен доход служи само за изчисляване на осигурителните вноски и не е база за облагане с данък върху доходите.

Избраният от лицето средномесечен осигурителен доход не може да бъде по-нисък от размера на нормативно определения минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица (най-често равен на минималната работна заплата за страната) и по-висок от максималния осигурителен доход, определен за всички осигурени лица в страната.

Ако лицето не е избрало да се осигурява на определен средномесечен осигурителен доход, калкулаторът ще приеме, че то е избрало средномесечният му осигурителен доход да е в размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

размер на средномесечния осигурителен доход

Посочва се размерът на средномесечния осигурителен доход, върху който лицето е избрало да се осигурява всеки месец, независимо от реалния си доход.

Средномесечният осигурителен доход се изчислява на база очаквания през годината доход от трудова дейност. Например самоосигуряващо се лице очаква да получи през годината около 24 000 лв. доход от трудова дейност. Този доход се разделя на месеците в годината и се получава 2 000 лв. доход от трудова дейност средно на месец. От тези 2 000 лв. се приспадат нормативно признатите разходи (например 25%) и се получава 1 500 лв. доход на месец, върху който се дължат осигуровки, или това е средномесечният осигурителен доход.

Средномесечният осигурителен доход, посочен в тази клетка, служи само за изчисляване на осигурителните вноски и не е база за облагане с данък върху доходите.

Ако това поле бъде оставено празно, калкулаторът ще приеме, че лицето е избрало средномесечният му осигурителен доход да е в размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

месец на осигуряване

Избират се месецът и годината, за които самоосигуряващото се лице изчислява осигурителните си вноски.

година на раждане

Избира се дали самоосигуряващото се лице е родено преди 1960 г., или след 1959 г.

Всички самоосигуряващи се лица, независимо кога са родени, се осигуряват с една и съща осигурителна тежест, но разпределена в различни фондове.

Лицата, родени преди 1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, а лицата, родени след 1959 г., се осигуряват във фонд Пенсии на ДОО и във фонд „Допълнително задължително пенсионно осигуряване“ (ДЗПО).

нормативно признати разходи

Избира се процентът на нормативно признатите разходи върху дохода на самоосигуряващото се лице.

Облагаемият доход от дейността на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като полученият доход се намалява с нормативно признати разходи за дейността, както следва:

1. Признават се 25% нормативно признати разходи върху доходите от дейността на физически лица при упражняване на свободна професия или други възнаграждения по извънтрудови правоотношения.

2. Признават се 60% нормативно признати разходи върху доходите от дейността на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.

3. Признават се 40% нормативно признати разходи върху:
а) доходите от дейността на физически лица, които не са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство;
б) доходите от дейността на физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители – за производство на преработени продукти от селско стопанство;
в) доходите от дейността на физически лица – за авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както и за възнаграждения за изпълнения на артист-изпълнители;
г) доходите от дейността на физически лица – от упражняване на занаяти, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

4. Без (0%) нормативно признати разходи – в този случай лицето няма право на нормативно признати разходи и се облага по общия ред.

Такъв е случаят, в който самоосигуряващо се лице е избрало да се осигурява по общия ред (или няма право на нормативно признати разходи) и на годишна база трябва да изравни своя осигурителен и облагаем доход. Например това важи за земеделски производители, чиито доходи са и от преработена селскостопанска продукция.

временна неработоспособност от

Избира се датата, от която е настъпила временната неработоспособност.

Например на самоосигуряващото се лице е издаден болничен лист за периода от 14.09.2020 до 18.09.2020 г. – в този случай за начална дата на временната неработоспособност се посочва 14.09.2020 г.

Обезщетение за болничен за самоосигуряващо се лице се изплаща само ако то е осигурено за общо заболяване и майчинство. Тоест ако чекбокс 8 е активен, за периода на болничния лицето ще получи обезщетение за болнични и няма да дължи осигуровки за периода на болничния, но ако не е осигурено за този риск, ще трябва да внесе осигурителните си вноски за месеца в пълен размер.

временна неработоспособност до

Избира се датата, на която приключва временната неработоспособност.

Например на самоосигуряващото се лице е издаден болничен лист за периода от 14.09.2020 до 18.09.2020 г. – в този случай за крайна дата на временната неработоспособност се посочва 18.09.2020 г.

Обезщетение за болничен за самоосигуряващо се лице се изплаща само ако то е осигурено за общо заболяване и майчинство. Тоест ако чекбокс 8 е активен, за периода на болничния лицето ще получи обезщетение за болнични и няма да дължи осигуровки за периода на болничния, но ако не е осигурено за този риск, ще трябва да внесе осигурителните си вноски за месеца в пълен размер.

осигурен за общо заболяване и майчинство

Избира се, когато самоосигуряващото се лице иска да се осигурява за общо заболяване (болнични) и майчинство – това е фонд Общо заболяване и майчинство (ОЗМ) на ДОО.

ТЕЛК с 50 и повече процента

Избира се дали самоосигуряващото се лице има установена от ТЕЛК трайно намалена работоспособност в размер на 50 и повече процента.

Лица с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност могат да ползват облекчение при облагането с данък върху доходите в размер на 7 920 лв. годишно.

облагаем доход от началото на годината

Посочва се размерът на общия облагаем доход, който лицето е получило от началото на годината, за да може калкулаторът да изчисли дали е използвано цялото за годината облекчение (7 920 лв.) за получения до момента доход, или не, и ако не е използвано – да приспадне неизползваната част, преди да определи дължимия данък върху дохода от възнаграждението като самоосигуряващо се лице.

Ако например лице с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност от началото на годината до месец март е получило облагаем доход в размер на 6 000 лв. и през месец март получи възнаграждение като самоосигуряващо се лице в размер на 3 000 лв., с 25% нормативно признати разходи, това означава, че облагаемият му доход по този договор ще е в размер на 2 250 лв.

За дохода като самоосигуряващо се лице през месец март в тази клетка трябва да се посочи сумата от 6 000 лв., което е общият облагаем доход на лицето от началото на годината до месец март.

Облагаемият доход през месец март, в размер на 2 250 лв., се намалява с неизползваната част от годишното данъчно облекчение, която е в размер на 1 920 лв. (7 920 лв. год. дан. облекчение - 6 000 лв. общ обл. доход до момента), преди да бъде обложен с данък върху доходите.

Тоест с данък върху доходите ще се обложи сумата от 330 лв. (2 250 лв. облагаем доход - 1 920 лв. неизползвано данъчно облекчение за годината).

пенсионер (само здравно осигуряване)

Избира се, когато самоосигуряващото се лице е пенсионер и не желае да се осигурява за пенсия.

Когато самоосигуряващото се лице е пенсионер, задължително трябва да внася здравни осигуровки и, по желание, може да се осигурява и за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт – това са фонд ДОО, фонд Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и/или фонд ОЗМ.

земеделски производител

Избира се, когато самоосигуряващото се лице е земеделски производител.

За 2020 г. минималният осигурителен доход за  земеделските производители е в размер на 420 лв.

Изборът на тази клетка не освобождава самоосигуряващото се лице от посочване на сума в клетка 1 (доход от трудова дейност през месеца) и избиране на нормативно признати разходи в размер на 60%.

Ако след приспадане на нормативно признатите разходи от дохода на самоосигуряващ се земеделски производител сумата бъде по-голяма от 420 лв., то осигуровките на лицето ще бъдат изчислени върху тази по-голяма сума. В случай че сумата е по-малка или равна на 420 лв. за месеца, осигурителни вноски ще бъдат изчислени върху 420 лв.

осигуряването започва/приключва през месеца

Избира се, когато осигуряването на самоосигуряващото се лице започва или приключва в съответния месец и същият не е пълен.

Например:

1. Ако самоосигуряващо се лице започва да се осигурява от 10.06.2020 г., това е датата, която посочва като начало на периода на осигуряване, а за край на периода ще посочи 30.06.2020 г. (последна дата в месеца).

2. Ако самоосигуряващото се лице прекратява осигуряването си на 20.06.2020 г., това е датата, която посочва за край на периода, а за начало на периода ще посочи 01.06.2020 г. (първа дата в месеца).

начало на осигуряване

Посочва се първият ден в осигуряване.

край на осигуряване

Посочва се последният ден в осигуряване.

има допълнителен осигурителен доход, върху който лицето е осигурено през месеца, без сумата по това самоосигуряване

Избира се, когато самоосигуряващото се лице е осигурено и на друго основание за месеца – например по трудов договор, допълнителен трудов договор или договор за управление или контрол. В случай че лицето е осигурено на друго основание (например трудов договор) върху максималния осигурителен доход от 3 000 лв., то не дължи осигуровки за полученото възнаграждение по гражданския договор.

допълнителен осигурителен доход

Посочва се размерът на осигурителния доход на самоосигуряващото се лице по трудов договор, допълнителен трудов договор или договор за управление и контрол.

Например, ако лице започва да се самоосигурява върху сумата от 2 000 лв., но вече е осигурено по основен трудов договор върху 1 500 лв. и има сключен и допълнителен трудов договор, по който е осигурено на 700 лв., следва да се направят допълнителни изчисления, за да се определи осигурителният доход, върху който лицето вече е осигурено.

Изчисленията са следните: към сумата от 1 500 лв. по основен трудов договор се добавя сумата от 700 лв. по допълнителния трудов договор, или общо 2 200 лв., което е сумата, която трябва да се посочи като допълнителен осигурителен доход.

В резултат на това за самоосигуряващото се лице ще се внесат осигуровки върху сумата от 800 лв., а не върху 2 000 лв., тъй като максималният осигурителен доход на месец за 2020 г. и за 2021 г. е 3 000 лв., а за 2 200 лв. от тях самоосигуряващото се лице вече е осигурено по основен и по допълнителен трудов договор.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Самоосигуряващо се Лице - Свободна Професия или Земеделски Производител

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори