Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на законната лихва за определен период. Законната лихва се изчислява на дневна база и се натрупва (просто олихвяване) за всички дни на просрочието. Законната лихва се прилага по задължения към държавата и по съдебно присъдени вземания по търговски или граждански спорове за всички парични задължения, за които длъжникът е в забава. Законната лихва се изчислява от деня на забавата до деня на погасяване на задължението. По търговски или граждански сделки между две страни, ако не е уговорено друго, за забава се прилага законната лихва.

Законната лихва по просрочени парични задължения се определя от Министерски съвет. Това се прави с Постановление за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, последното от които е с номер 426 от 18.12.2014 г.

С това постановление е определено, че:
1. Годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година, плюс 10 процентни пункта;
2. Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер;
3. Лихвеният процент по т.1, който е в сила от 1 януари на текущата година, e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент, който е в сила от 1 юли, e приложим за второто полугодие.

Преди 01.07.2012 г. дневната законна лихва се изчислява на база ОЛП за всеки месец.
Калкулаторът поддържа изчисления на законна лихва от 01.02.1991 г., когато държавно регулираните цени и отношения бяха освободени на пазарен принцип, в т.ч. и лихвите на банките, които са в основата за определяне на ОЛП.

За просрочени задължения към държавата също се прилага законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, който гласи:
1. Неплатените в сроковете за доброволно плащане данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер се събират ведно със законната лихва за периода на просрочие.
2. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат.

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

цел на изчислението

В това поле може да се запише в свободен текст за каква цел се прави конкретното изчисление.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на законната лихва.

сума

Посочва се сума за олихвяване.

Ако искате да изчислите какъв е размерът (процентът) на законната лихва за определен период, въведете 100 и като извадите от крайния резултат 100, ще получите размера на законната лихва за периода в проценти.

начало на периода

Избира се датата, от която започва да се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

край на периода

Избира се датата, до която се олихвява сумата – избраната дата се олихвява.

Калкулатор Законна Лихва за Период

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лв.
абонамент

Всички Калкулатори