Стопански Операции

Стопански Операции
актуално 9 юни 2022 2:49 4377

За много счетоводители съставянето на правилни счетоводни статии за стопански операции, които рядко им се случват, е истинско предизвикателство. Още по-голямо е предизвикателството пред по-млади или по-неопитни колеги в професията.

За да изградим отлично разбиране за икономическия смисъл на всяка една стопанска операция и как тя трябва да бъде осчетоводена, ние в Крестън БулМар си поставихме за цел да създадем един уникален подход в представянето на стопанските операции и тяхното осчетоводяване, така че и начинаещите в професията да могат лесно да ги разберат и да ги прилагат в своята ежедневна практика.

Първоначално ние описахме близо 200 стопански операции и непрекъснато ги допълваме, за да покрием почти всички основни случаи, които могат да изникнат в практиката на един счетоводител.

За всяка една стопанска операция най-напред е описано каква е фактическата обстановка (1) и кои са задължителните документи, които осигуряват нейната документалната обоснованост.

След това е показано как биха изглеждали съответните документите към сделката (2) като например договори по сделката, приложенията към тях, фактурите, банковите или фискалните документи и т.н., за да имат потребителите разбиране какво трябва да изискват, да съставят или да очакват при документирането на една стопанска операция.

Преди да се стигне до осчетоводяването, първо е разгледана същността на стопанската операция (3) от икономическа и счетоводна гледна точка, след това от гледна точка на приложимите данъци (4) – като ЗДДС, ЗКПО и други, и най-накрая е разгледана от финансова гледна точка (5) с оглед на отраженията, които стопанската операция има върху финансовите отчети.

След като е създадено всестранно разбиране за същността на стопанската операция, се преминава към подробно описване на подхода и стъпките за осчетоводяване (6), основани на приложимите счетоводни стандарти и добрите практики за структурирана и проследима счетоводна отчетност.

След като са описани подходът и стъпките за осчетоводяване, се преминава и към представяне на самите счетоводни статии (7), в това число, където е приложимо, във версии за национални и международни счетоводни стандарти, в които много детайлно са описани: името на стопанската операция, на какъв документ е основана, кои сметки и с какви суми участват в дебита и кредита, и когато някоя сметка се отчита аналитично – кои са използваните аналитичности и какви суми се отнасят по тях.

За да бъде пълна картината за случилото се в счетоводството след конкретна стопанска операция, накрая е представено как биха изглеждали оборотната ведомост (8) и финансовите отчети (9) на предприятието, ако в него се беше случила само тази стопанска операция. Това е изключително важно за разбирането, от страна на всеки един счетоводител, как всяка една стопанска операция се отразява и влияе на финансовите отчети.

Най-накрая, за удобство, са приложени кратки описания на използваните при осчетоводяването счетоводни сметки (10), за да се подобри разбирането за тяхното използване, а не да бъдат наизустявани във връзка с конкретна стопанска операция.

 

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1180
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1407
Новини

Новини

6 юни 2022 934
Теми

Теми

9 юни 2022 1092
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1307
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1177
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 810
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 926
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 722
Закон

Закон

6 март 2022 1065
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7518
Становище

Становище

12 септември 2022 917
Статия

Статия

12 септември 2022 817
Урок

Урок

12 септември 2022 783
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1769
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 880
абонамент