Видове Ресурси

Ресурсите в БАЛАНС.bg сa хиляди и за удобство на тяхното ползване и свързване помежду им, те са категоризирани по видове.

Основно видовете ресурси са групирани в следните категории:

 • авторски материали;
 • калкулатори;
 • съдебна практика;
 • указания на институции;
 • нормативни актове;
 • справочници; и
 • новини.

Авторски материали

Авторските материали включват 12 основни вида ресурси:

 1. статии – които задълбочено разглеждат определена тема;
 2. становища – които представят решения по конкретен казус;
 3. стопански операции – в които се показва как те се осчетоводяват;
 4. уроци – по основополагащи въпроси в областта на счетоводството и заплатите;
 5. сметки от сметкоплана – с детайлно описание за тяхното използване;
 6. видеоуроци – в областта на данъците, счетоводството, заплатите и осигуряването;
 7. примерни документи – за протоколи, заповеди, договори, решения и т.н.;
 8. примери към калкулатори – с различни изчисления и обяснения как работят калкулаторите;
 9. резюмирани разпоредби – за по-лесно разбиране на сложно формулирани членове в закони;
 10. базови примери – за практическо илюстриране как би се приложила конкретна разпоредба от закон или стандарт;
 11. резюмирана съдебна практика и указания от институции – с формулиран правен въпрос, фактология по казуса и решение на съда или указание на съответната институция.

След всеки вид авторски материал в скоби е изписан броят на тези от тях, които са актуални към момента, както и броят на тези, които са валидни към вече променени норми.

Учебници

Учебниците са сбор от уроци и други авторски материали, които заедно представляват системен подход за изучаване на една дисциплина от нейните основи до практическото ѝ прилагане.

Сборници

Сборниците са разделени на три вида:

 1. сборници с резюмирани разпоредби на данъчните закони – за тяхното по-бързо и лесно разбиране;
 2. сборници с базови примери за практическо илюстриране разпоредбите на данъчни закони и счетоводни стандарти; и
 3. сборници с фишове на НАП, в които са интерпретациите на НАП по основни моменти в данъчните закони.

Калкулатори

Калкулаторите са предназначени за бързи и разнообразни изчисления, които ежедневно се налагат на счетоводители и ТРЗ експерти. За удобство, те са разделени в пет групи:

 1. калкулатори за възнаграждения – по трудов и граждански договор, самоосигуряващи се лица, договори за управление и т.н.;
 2. калкулатори за трудов и осигурителен стаж, в т.ч. приравняване на различните категории труд;
 3. калкулатори за отпуски – в т.ч. полагащ се отпуск, заплата по време на отпуск, обезщетение и провизии за неизползван отпуск и т.н.;
 4. калкулатори за данъци – в т.ч. свързани с авансовите вноски по ЗКПО, слаба капитализация, пренасяне на данъчни загуби, трансформиране на наети активи в дълготрайни и т.н.;
 5. калкулатори за календари, лихва, валута и инфлация.

Съдебна практика

Съдебна практика е представена в резюме по вид и ранг на националните съдилища, в т.ч. и тълкувателните решения на върховните съдилища, като специално място е отделено на решенията на Съда на Европейския съюз по данъчни дела. Навсякъде в БАЛАНС.bg съдебните решения са подредени в низходящ ред – от по-актуалните към по-старите.

Указания от институции

Указанията от институции са представени в резюме по издатели и по вид на документа – указания, разяснения или становища. Навсякъде в БАЛАНС.bg указанията от институциите са подредени в низходящ ред – от по-актуалните към по-старите.

Нормативни актове

Нормативните актове в БАЛАНС.bg са специално подбрани и тематично обвързани така, че всеки един счетоводител или ТРЗ експерт, от една страна, да разполага с нужните му и не повече нормативни актове, и от друга страна – да няма опасност да пропусне нормативен акт, който трябва да съобрази или приложи при конкретен казус. Отделно нормативните актове могат да бъдат разгледани по вид, а навсякъде в системата, където се появяват в списъчна страница, чрез инфобутона може да се видят първите няколко члена, от които става ясно каква материя уреждат.

Справочници

Справочниците са удобни за ползване нормативни класификатори или исторически данни, които са нужни на счетоводители и ТРЗ експерти в тяхната ежедневна работа. Сред тях са:

 • класификаторите на професиите, на продуктите и на икономическите дейности;
 • размерите на отчисленията за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;
 • история на минималната работна заплата, минималния и максималния осигурителен доход;
 • списък на офшорните зони, историческата инфлация, пощенски кодове и т.н.

Новини

Новините са специална и достоверна селекция на нашия редакционен екип, предназначени предимно за счетоводители и ТРЗ експерти, за да могат в рамките на 5 до 10 минути на ден да се информират за всички тенденции и събития, които касаят тяхната работа.

От справочната страница на ресурсите може да се види колко среднодневно новини се публикуват, в т.ч. и колко среднодневно по основните теми, а в страницата на самите новини те могат да бъдат филтрирани по основни теми, след това по свързаните с тях подтеми, в т.ч. и по институции.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1180
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1407
Новини

Новини

6 юни 2022 934
Теми

Теми

9 юни 2022 1092
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1307
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1177
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 810
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 926
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 722
Закон

Закон

6 март 2022 1065
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 7518
Становище

Становище

12 септември 2022 917
Статия

Статия

12 септември 2022 817
Урок

Урок

12 септември 2022 783
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1769
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 880
абонамент