Учебник Практически Заплати и Осигуряване

Професията на специалиста по обработка на заплати (ТРЗ специалист) е една от тези, които изискват много здрави основи от знания, върху които системно да се надгражда във времето. Често става така, че колеги започват работа като ТРЗ специалисти с много пропуски в базовите си знания и разбирания за работните заплати и осигуряването, което създава сериозен проблем в бъдещото им развитие като професионалисти в тази сфера.

Друг основен проблем при навлизането в професията е прилагането на занаятчийския подход – тоест нов колега започва да се учи от по-опитен по метода на нужното знание за отделно действие, което създава хаотично и несистемно разбиране за работните заплати и осигуряването. Това е предпоставка за допускане на много грешки и разочароваща кариера в професията.

За да се справим с този проблем, ние в Kreston BulMar от 2010 година насам разработваме учебник по практически заплати и осигуряване и развиваме програма за практическо обучение и навлизане в професията.

Нашият учебник по практически заплати и осигуряване започва от фундаменталните принципи и понятия, преминава през всички основни аспекти на теорията и практиката и завършва със съставянето на ведомостта за работни заплати и декларациите за отчитане към институциите, което е крайната цел на нашата работа.

В БАЛАНС.bg е публикувана разширената версия на учебника по практически заплати и осигуряване с над 250 урока, която включва темите:

  1. Въведение в работните заплати и осигуряването – с включени основните принципи и понятия, начините на отчитане на работното време, видовете трудови правоотношения, видовете осигурени лица, както и съставянето на ведомост за работните заплати и всички задължителни справки и декларации за осигурените лица;
  2. Трудови правоотношения – с детайлно описание на видовете трудови правоотношения, видовете работно време, отчитането на работно време, видовете отсъствия, обезщетения, нощен и извънреден труд и др.;
  3. Основни документи по трудовото правоотношение – с тяхното графично представяне и подробни указания за използването им;
  4. Системи за заплащане на труда – с детайлно описание на различните системи за заплащане на труда и с много примери;
  5. Вътрешни актове на работодателя и необходимите дневници и книги – с достъпно представяне на минимално изискуемото съдържание, начина на попълване и много примери;
  6. Осигурителни отношения – с разбираемо представяне на основните принципи, обхвата на осигуряването, осигурителните фондове, видовете осигурени лица, определяне на осигурителния доход, осигурителните вноски и др.;
  7. Видове отсъствия – с подробно описание за начина на отчитане на основните видове отсъствия, свързаните с тях документи и начините на обработка на документите, които могат да се срещнат в ежедневната работа на всеки ТРЗ специалист;
  8. ТРЗ и Осигурителни справки – с подробно представяне на всички основни справки, в т.ч. каква информация съдържат, за кого са предназначени и кои са най-честите грешки, които се допускат при изготвянето им;
  9. Практическа обработка на информацията и съставяне на ведомост за работни заплати – с изчерпателно обяснение как се събира информацията, как се обработва, каква информация съдържа ведомостта за заплати, как се съставя, за кого е предназначена, отчитане пред институциите и много примери.

Когато се отвори учебник „Практически заплати и осигуряване“ в БАЛАНС.bg, най-напред се появява неговото пълно съдържание, а след като се избере определен урок от него, съдържанието се премества в лявата колона, където отделните глави, раздели и подраздели удобно се разгъват или сгъват, за да се ориентирате по-бързо в съдържанието и да изберете следващия урок.

Ако един урок е основан на конкретни разпоредби от нормативен акт, те са изброени в неговия край, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят може бързо да прочете нормите, на които урокът е основан, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види всички свързани към него документи, които са на по-високо професионално ниво.

Освен това уроците, които са позовани на конкретни разпоредби в нормативен акт, могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

При промяна на разпоредба, към която конкретен урок е адресиран, същият се актуализира в най-кратък срок.

В заключение може да се каже, че учебникът „Практически заплати и осигуряване“ е с наистина системен подход във формирането на базови знания за всеки ТРЗ специалист, което е предварително условие за по-нататъшна успешна кариера.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1091
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 734
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент