Учебник Практическо Счетоводство и Данъци

Професията на счетоводителя е една от тези, които изискват много здрави основи от знания, върху които системно да се надгражда във времето. Често става така, че колеги започват работа като счетоводители с много пропуски в базовите си знания и разбирания за счетоводството, което създава сериозен проблем в бъдещото им развитие като професионалисти в тази сфера.

Друг основен проблем при навлизането в професията е прилагането на занаятчийския подход – тоест нов колега започва да се учи от по-опитен по метода на нужното знание за отделно действие, което създава хаотично и несистемно разбиране за счетоводството и данъците. Това е предпоставка за допускане на много грешки и разочароваща кариера в професията.

За да се справим с този проблем, ние в Kreston BulMar от 2010 година насам разработваме учебник и развиваме програма за практическо обучение и навлизане в професията.

Нашият учебник по практическо счетоводство и данъци започва от фундаменталните принципи и понятия, преминава през всички основни аспекти на теорията и практиката и завършва със съставянето на финансови отчети, което е крайната цел на счетоводството.

В БАЛАНС.bg е публикувана разширената версия на учебника по практическо счетоводство и данъци с над 250 урока, която включва темите:

  1. Въведение в счетоводството – с включени основните принципи и понятия, функционирането на счетоводните сметки, базовото осчетоводяване и съставянето на базови ОПР и Баланс;
  2. Счетоводен сметкоплан – с детайлно описание на всяка сметка, възможните ѝ салда и обороти, възможните ѝ кореспонденции по дебита и кредита и други полезни съвети;
  3. Първични счетоводни документи – с тяхното графично представяне и подробни указания за използването им;
  4. Счетоводните стандарти Материални запаси, Машини имоти и съоръжения, Лизинг и Приходи, – с достъпно представяне и много примери;
  5. Въведение в данъчното облагане – с разбираемо представяне на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗМДТ;
  6. Стопански операции – с подробно описание за осчетоводяването на почти всички операции, които могат да се срещнат в ежедневната работа на един счетоводител;
  7. Отчитане по обекти – с описания на отчитането на активи и амортизации, на материални запаси и производство;
  8. Счетоводни справки – с подробно представяне на всички основни счетоводни справки, в т.ч. как да се ползват и кои са най-честите грешки, които се допускат в тях;
  9. Съставяне на финансови отчети – с изчерпателно обяснение как се съставят и с много примери за това.

Когато се отвори учебник „Практическо счетоводство и данъци“ в БАЛАНС.bg, най-напред се появява неговото пълно съдържание, а след като се избере определен урок от него, съдържанието се премества в лявата колона, където отделните глави, раздели и подраздели удобно се разгъват или сгъват, за да се ориентирате по-бързо в съдържанието и да изберете следващия урок.

Ако един урок е основан на конкретни разпоредби от нормативен акт, те са изброени в неговия край, и когато се позиционира мишката върху тях, пълният им текст се показва в отделен модален прозорец. По този начин потребителят може бързо да прочете нормите, на които урокът е основан, а с натискане на десен бутон на мишката върху съответния член, ще види всички свързани към него документи, които са на по-високо професионално ниво.

Освен това уроците, които са позовани на конкретни разпоредби в нормативен акт, могат да се видят и към свързаните документи в съответния член от него.

При промяна на разпоредба, към която конкретен урок е адресиран, същият се актуализира в най-кратък срок.

В заключение може да се каже, че учебникът „Практическо счетоводство и данъци“ е с наистина системен подход във формирането на базови знания за един счетоводител, което е предварително условие за по-нататъшна успешна кариера.

ОЩЕ СЪВЕТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Защо БАЛАНС.bg

Защо БАЛАНС.bg

6 юни 2022 1090
Търсачка 3:06

Търсачка

6 юни 2022 1310
Новини

Новини

6 юни 2022 858
Теми

Теми

9 юни 2022 1017
Видеоуроци 2:14

Видеоуроци

13 юни 2022 1205
Справочници

Справочници

16 юни 2022 1069
Сборници на НАП

Сборници на НАП

4 септември 2022 733
Съдебна Практика

Съдебна Практика

4 септември 2022 832
Указания от Институции

Указания от Институции

12 септември 2022 648
Закон

Закон

6 март 2022 968
Счетоводна Сметка 2:38

Счетоводна Сметка

4 септември 2022 6261
Становище

Становище

12 септември 2022 801
Статия

Статия

12 септември 2022 748
Урок

Урок

12 септември 2022 715
Стопанска Операция 2:49

Стопанска Операция

4 септември 2022 1611
Видеоурок

Видеоурок

4 септември 2022 811
абонамент